Pages

Wednesday, 27 July 2011

MARPOL 73/ 78 Regulation Annex I - Oil မွ OWS oily water separator


MARPOL သို႕မဟုတ္ MARPOL 73/ 78 ဟာ Marine Pollution ဆိုတဲ႕အသံုးအနံွဳးကို၊ အတိုေခါါတာ ၿဖစ္ၿပီး၊ အၿပည္႕အစံုကေတာ႕ International Convention for the Prevention of Pollution From Ships 1973 as modified by the Protocol of 1978 ၿဖစ္ပါတယ္။ မူလေရးဆြဲစဥ္က ပင္လယ္ၿပင္မွာ သြားလာ ခုတ္ေမာင္းေနတဲ႕၊ သေဘာ္ေတြကေန ဆီအပါအဝင္၊ အမိွဳက္သရိုက္၊ အညစ္အေကၽးေတြနဲ႕ မီးခိုး ေငြ႕ေတြကို၊ အတတ္ နိဳင္ဆံုးေလၽွာ႕ခၽစြန္႕ၿပစ္ၿခင္းၿဖင္႕ပင္လယ္ၿပင္နဲ႕ သဘာဝပါတ္ဝန္းကၽင္ ညစ္ညမ္းမွဳ ကိုကာကြယ္ဖို႔၊ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

MARPOL Convention သေဘာတူညီခၽက္ကို၊ ၁၉၇၃ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၇) ရက္ေန႕မွာ စတင္ အတည္ၿပဳခဲ႕ၿပီး၊ ၁၉၇၈မွာ ၿဖည္႕စြက္ခၽက္ေတြကို၊ ထည္႕သြင္းခဲ႕ပါတယ္။ MARPOL 73/ 78 Regulation ဟာ ၁၉၈၃ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂) ရက္ေန႕ မွာအသက္ဝင္ခဲ႕ပါတယ္။

လက္ရိွ International Convention for the Prevention of Pollution From Ships 1973 as modified by the Protocol of 1978 သေဘာတူညီခၽက္ကို၊ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ႕နိဳင္ငံေတြကေတာ႕ Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Azerbaijan, Austria, the Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bolivia, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burma, Cambodia, Canada, Cape Verde, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Equatorial Guinea, Estonia, Finland, France, Gabon, The Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Kazakhstan, Kenya, North Korea, South Korea, Latvia, Lebanon, Liberia, Libya, Lithuania, Luxembourg, Malawi, Malaysia, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Namibia, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, São Tomé and Príncipe, Senegal, Serbia and Montenegro, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, Spain, Sri Lanka, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Tuvalu, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam အစရိွတဲ႕နိဳင္ငံေတြၿဖစ္ႀကပါတယ္။

MARPOL 73/ 78 Regulation ကိုအပိုင္း (၆) ပိုင္းခြဲၿခားထားၿပီး၊ Annex ေတြလို႕ေခါါပါတယ္။ အဲဒီ႕ Annex ေတြ ကေတာ႕

၁။ Annex I - Oil
၂။ Annex II - Noxious Liquid Substances carried in Bulk
၃။ Annex III - Harmful Substances carried in Packaged Form
၄။ Annex IV - Sewage
၅။ Annex V - Garbage နဲ႕
၆။ Annex VI - Air Pollution တို႕ၿဖစ္ပါတယ္။ 

Annex I ဟာ (၁၉၈၃) ေအာက္တိုဘာ (၂) ရက္ေန႕မွာ၊ စတင္အသက္ဝင္ခဲ႕ၿပီး၊ Annex II ကေတာ႕ (၁၉၈၇) ဧၿပီလ (၆) ရက္ေန႕ မွာစတင္အသက္ဝင္ခဲ႕ကာ၊ လက္ရိွနိဳင္ငံေပါင္း (၁၅၀) ကလိုက္နာကၽင္႕သံုးေနပါတယ္။ oil ဆိုတဲ႕ ဆီကို၊ organic oils, mineral oil နဲ႕ synthetic oils ရယ္လို႕ေယဘုယၽအားၿဖင္႕ ခြဲၿခား သတ္မွတ္ ထားေပမယ္႕၊ MARPOL Annex I အရ သတ္မွတ္ထားတဲ႕ oil ကေတာ႕၊ crude oil, fuel oil, sludge, oil refuse ေတြနဲ႕၊ refined products ေတြၿဖစ္ပါတယ္။

Annex II အရ၊ သတ္မွတ္ထားတဲ႕ Noxious Liquid Substances ေတြကေတာ႕၊ Category X၊ Category Y၊ Category Z နဲ႕ Other Substances ဆိုၿပီး၊ Category ၄ မၽိဳးနဲ႕ ခြဲၿခားသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ category အုပ္စုေတြကိုအေသးစိတ္မရွင္းေတာ႕ပဲ၊ သေဘ္ာေတြ အထူးသၿဖင္႕၊ bulk carrier နဲ႕ tanker သေဘ္ာေတြ၊ cargo hold cleaning၊ cargo tank cleaning နဲ႕ cargo hold သို႕မဟုတ္ ballast tank ေတြ ကို de-ballasting လုပ္ၿပီး၊ ပင္လယ္ၿပင္ဇီဝသက္ရိွေတြကို ေသဆံုးမွဳ၊ ထိခိုက္မွဳစတဲ႕အနၱရာယ္ၿဖစ္ေစၿခင္း၊ လူသားေတြရဲ႕ ကၽမ္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစၿခင္း နဲ႕ ပတ္ဝန္းကၽင္ညစ္ညမ္းမွဳကိုၿဖစ္ေပါါေစၿခင္း စတဲ႕ သက္ေရာက္မွဳမၽားၿဖစ္ေပါါေစနိဳင္တဲ႔စြန္႔ပစ္ "ေရ" လို႔၊ အကၽမ္းဖၽဥ္းသတ္မွတ္နိဳင္ပါတယ္။

Annex III ဟာ (၁၉၉၂) ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ေန႕မွာ၊ စတင္အသက္ဝင္ခဲ႕ပါတယ္။ harmful substances ဆိုတာေတြကေတာ႕ IMDG Codes International Maritime Dangerous Goods အရသတ္မွတ္ထားတဲ႕၊ ၁။ explosives၊ ၂။ gases၊ ၃။ flammable liquids၊ ၄။ flammable solids၊ ၅။ oxidizing substances၊ ၆။ toxic and infectious substances၊ ၇။ radioactive materials၊ ၈။ corrosive substances နဲ႕ ၉။ miscellaneous dangerous substances စတဲ႕၊ ေဘးအနၱရာယ္ရိွကုန္စည္အမၽိဳးအစားမၽားၿဖစ္ပါတယ္။ 

Annex IV ဟာ (၂၀၀၃) စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႕မွာ၊ စတင္အသက္ဝင္ခဲ႕ပါတယ္။ Sewage ကို၊ သေဘ္ာရိွေရခၽိဳခန္း၊ အိမ္သာ၊ သေဘ္ာရဲ႕ ေဆးရံုခန္း နဲ႕ တိရိစာၧန္တို႕ မွစြန္႕ထုတ္လိုက္တဲ႕ အညစ္အေႀကး နဲ႕ ေရာေနွာပါဝင္ေနတဲ႕ေရမၽားရယ္လို႕သတ္မွတ္ပါတယ္။

Annex V ဟာ (၁၉၈၈) ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ေန႕မွာ၊ စတင္အသက္ဝင္ခဲ႕ပါတယ္။ garbage ဆိုတာ ကေတာ႕၊ အစားအေသာက္နဲ႕သက္ဆုိင္တဲ႕ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း၊ ပိုလၽွံပစၥည္းနဲ႕ အညစ္အေႀကးမၽားၿဖစ္ ၿပီး၊ ေရေနသတၱာဝါ နဲ႕ သက္ဆုိင္တဲ႕ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း၊ ပိုလၽွံပစၥည္း နဲ႕ အညစ္အေႀကးမၽားမပါဝင္ပါဘူး။

Annex VI ဟာ၊ (၂၀၀၅) ေမလ (၁၉) ရက္ေန႕မွာ၊ စတင္အသက္ဝင္ခဲ႕ပါတယ္။ ေလထုညစ္ညမ္းမွဳ တနည္း အားၿဖင္႕ အိုဇုန္းလြွာကို ထိခိုက္ေစမယ္႕ ဓါတ္ေငြ႕မၽားလြွင္႕ထုတ္မွဳၿဖစ္ပါတယ္။

Air Pollution ဆိုတဲ႕၊ ေလထုညစ္ညမ္းမွဳကိစၥကို အေလးအနက္ထားေၿပာဆိုလာႀကၿပီး၊ MEPC Marine Environment Protection Committee ရဲ႕ MEPC 176(58) ဆိုတဲ႕ Circular ထုတ္ၿပန္ ေႀကၿငာခၽက္ကို၊ Marpol Annex VI မွာ Regulation 12 နဲ႕ Regulation 14 တို႕ကိုၿဖည္႕ၿပီး၊ (၂၀၁၀) ဇူလိုင္ (၁) ရက္ေန႕က စလို႕ အသက္ဝင္ပါတယ္။

Annex VI - Regulation 12 အေနနဲ႕ Ozone Depleting Substances ပါဝင္မွဳေတြကို မွတ္တမ္းတင္ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး၊ အဲဒီ ODS Record မွတ္တမ္းစာအုပ္ကို သိမ္းဆည္းထားကာ၊ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရိွ အဖြဲ႕ အစည္းမၽားမွ စစ္ေဆး မွာၿဖစ္ပါတယ္။

Annex VI - Regulation 14 အေနနဲ႕ အသံုးၿပဳတဲ႕ ေလာင္စာ Fuel Oil ရဲ႕ Sulphur limits ကို ထပ္မံေလၽွာ႕ခၽ သတ္မွတ္တာၿဖစ္ၿပီး၊ SECA လို႕ ေခါါတဲ႕ Special Emission Control Area ေတြမွာ low sulphur fuel oil ေလာင္စာကိုအသံုးၿပဳရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ (၂၀၁၀) ဇူလိုင္ (၁) ရက္ေန႕ကစလို႕ sulphur limits ကို 1.00% m/m၊ အထိ ေလၽွာ႕ခၽရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို low sulphur fuel oil ကိုအသံုးၿပဳရာ ကေန (၂၀၁၅) ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႕ကစလို႕0.10% m/m အထိထပ္မံေလၽွာ႕ခၽရမွာၿဖစ္ပါတယ္။

SECA လို႕ ေခါါတဲ႕ Special Emission Control Area ေတြကေတာ႕၊ Mediterranean Sea, Baltic Sea, Black Sea, Red Sea, Gulfs area, Gulf of Aden, Antarctic area, North West European Waters, Oman area of the Arabian Sea နဲ႕ Southern South African waters ေဒသမွ ေရၿပင္ဧရိယာေဒသ မၽားၿဖစ္ပါတယ္။

MARPOL 73/ 78 Regulation Annex I - Oil အရ engine room ထဲက၊ oily water ေတြကိုစြန္႕ၿပစ္တဲ႕ အခါ၊ OWS oily water separator ကိုအသံုးၿပဳ ၿဖတ္သန္းၿပီးမွ၊ ပင္လယ္ၿပင္ကိုစြန္႕ထုတ္ရပါတယ္။ တနည္း အားၿဖင္႕ oily water ေႀကာင္႕၊ ပင္လယ္ၿပင္ညစ္ညမ္းမွဳမၿဖစ္ေပါါေစဖို႕၊ တားဆီးကာကြယ္ ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ OWS ေတြရဲ႕တည္ေဆာက္ပံုုနွင္႕ အလုပ္လုပ္ပံုေတြကိုမေဖာ္ၿပခင္၊ oily water စြန္႕ၿပစ္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခၽက္ေတြကို အရင္ဆံုး ေဖာ္ၿပပါမယ္။

 ေရနံတင္သေဘ္ာ Oil Tankers နဲ႕ အၿခားသေဘ္ာမၽား Other than Oil Tankers ဆိုၿပီးအုပ္စု (၂) ခု ခြဲ ထားပါတယ္။ အဲဒီမွာ (က) Class 1 Oily water Separator equipment, (ခ) Discharge water oil content monitor (ဂ) Sludge storage equipment (ဃ) Automatic discharge stop device နဲ႕ Restricted sea areas ဆိုတဲ႕အသံုးအနံွဳးမၽားပါရိွတာကိုေတြ႔ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။

(က) Class 1 Oily water Separator equipment ဆိုတာကေတာ႕ oily water separator, oily water separator pump, strainer, discharge water collecting device တို႕ကို၊စုေပါင္းေခါါဆိုတာၿဖစ္ပါတယ္။

(ခ) Discharge Water Oil Content Monitor ဆိုတာကေတာ႕၊ oily water separator ကိုၿဖတ္သန္းၿပီး၊ စြန္႕ထုတ္မယ္႕ ေရထဲမွာ ဆီပါဝင္မွဳကိုတိုင္းတာတဲ႕ sensor ကရိယာၿဖစ္ၿပီး၊ 15 ppm unit လို႕လည္းေခါါဆို ပါတယ္။

(ဂ) Sludge Storage Equipment ဆိုတာကေတာ႕၊ sludge tank နဲ႕ sludge piping system တို႕ကို၊ စုေပါင္းေခါါဆို တာၿဖစ္ပါတယ္။

(ဃ) Automatic discharge stop device ဆိုတာကေတာ႕၊ discharge water oil content monitor မွ ေရထဲမွာ ဆီပါဝင္မွဳကိုတိုင္းတာတဲ႕အခါ၊ စြန္႕ထုတ္မယ္႕ ေရထဲမွာ ဆီပါဝင္မွဳ 15 ppm  ေကၽာ္တာနဲ႔ စြန္႕ထုတ္မွဳကို အလိုအေလၽွာက္ရပ္တန္႕ေစတဲ႕ စနစ္ ၿဖစ္ပါတယ္။

automatic discharge stop device အၿဖစ္၊ 15 ppm ထက္ေကၽာ္တာနဲ႕၊ ၁။ oily water separator pump ကိုအလိုအေလၽွာက္ရပ္တန္႕ေစၿခင္း နဲ႕ ၂။ စြန္႔ထုတ္မယ္႔ေရကို 3-way solenoid valve တလံုးမွ ၿဖတ္သန္းေစၿပီး၊ ဆီပါဝင္မွဳ 15 ppm မရိွမခၽင္း overboard valve မွတဆင္႕စြန္႕ထုတ္ေနၿပီး၊ အကယ္၍ 15 ppm ထက္ေကၽာ္ပါက၊ Overboard Valve ရဲ႕ Piping System သို႕ မသြားေစပဲ၊ sludge tank သို႕မဟုတ္ bilge tank အတြင္းသို႕၊ အလိုအေလၽွာက္ ပို႕ေဆာင္ေစၿခင္း ဆိုၿပီး၊ (၂) မၽိဳး ေတြ႕နိဳင္ပါတယ္။

Restricted sea areas ဆိုတာကေတာ႕၊ Mediterranean Sea area ဆိုတဲ႕ ေၿမထဲပင္လယ္ေဒသ၊ Baltic Sea area ေဘာလ္တစ္ပင္လယ္ေဒသ၊ Black Sea area ပင္လယ္နက္ေဒသ၊ နဲ႕ Antarctic Sea area အနၱာတိကပင္လယ္ေဒသ တို႕ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ Restricted sea areas နဲ႕၊ SECA လို႕ ေခါါတဲ႕ Special Emission Control Area မၽားသတ္မွတ္ပံုမတူေႀကာင္းသတိၿပဳမိပါတယ္။ 

Annex I - Oil အတြက္ထုတ္ေပးတဲ႕သက္ေသခံလက္မွတ္၊ IOPP International Oil Pollution Prevention Certificate နဲ႕၊ Annex VI - Air Pollution အတြက္ ထုတ္ေပးတဲ႕သက္ေသခံ လက္မွတ္၊ IAPP International Air Pollution Prevention Certificate အတြက္၊ ဧရိယာသတ္မွတ္ခၽက္မၽားဟာ မတူပါဘူး။


(က) - Restricted sea areas ေတြမွာသြားလာမယ္႕ ေရနံတင္သေဘ္ာ Oil Tankers

၁။ GRT တန္ခၽိန္ ၁၀၀ အထက္မွ ၄၀၀ အထိ ေရနံတင္သေဘ္ာ ေတြမွာ (က) Class 1 oily water separator equipment, (ခ) discharge water oil content monitor နဲ႕ (ဃ) automatic discharge stop device တို႕ပါဝင္ တတ္ဆင္ထားရိွရမယ္လို႕ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

၂။ GRT တန္ခၽိန္ ၄၀၀ အထက္မွစ၍ ေရနံတင္သေဘ္ာ ေတြမွာေတာ႕ (က) Class 1 oily water separator equipment, (ခ) discharge water oil content monitor (ဂ) sludge storage equipment နဲ႕ (ဃ) automatic discharge stop device ေတြကို၊ တတ္ဆင္ထားရိွရမယ္လို႕သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

(ခ) - Restricted sea areas မဟုတ္တဲ႕ ပင္လယ္ၿပင္ေတြမွာ၊ သြားလာမယ္႕ ေရနံတင္သေဘ္ာ Oil Tankers

၁။ GRT တန္ခၽိန္ ၁၀၀ အထက္မွ ၄၀၀ အထိ ေရနံတင္သေဘ္ာ ေတြမွာ၊ (က) Class 1 oily water separator equipment တမၽိဳးတည္းသာ တတ္ဆင္ထားရိွရမယ္လို႕သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

၂။ GRT တန္ခၽိန္ ၄၀၀ အထက္မွ တန္ခၽိန္ ၁၀၀၀၀ အထိရိွတဲ႕၊ ေရနံတင္သေဘ္ာ ေတြမွာေတာ႕ (က) Class 1 oily water separator equipment နဲ႕ (ဂ) sludge storage equipment ေတြကို၊ တတ္ဆင္ ထားရိွရမယ္လို႕ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

၃။ GRT တန္ခၽိန္ ၁၀၀၀၀ အထက္မွစ၍ ေရနံတင္သေဘ္ာ ေတြမွာေတာ႕၊ (က) Class 1 oily water separator equipment, (ခ) discharge water oil content Monitor (ဂ) sludge storage equipment နဲ႕ (ဃ) automatic discharge stop device ေတြကို၊ တတ္ဆင္ထားရိွရမယ္လို႕သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

(ဂ) - Restricted sea areas ေတြမွာသြားလာမယ္႕ အၿခားသေဘ္ာမၽား Other than Oil Tankers

၁။ GRT တန္ခၽိန္ ၁၀၀ အထက္မွ ၄၀၀ အထိ၊ အၿခားသေဘ္ာမၽားမွာ (က) Class 1 oily water separator equipment တမၽိဳးတည္းသာတတ္ဆင္ထားရိွရမယ္လို႕ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

၂။ GRT တန္ခၽိန္ ၄၀၀ အထက္မွစ၍၊ အၿခားသေဘ္ာမၽားမွာ (က) Class 1 oily water separator equipment, (ခ) discharge water oil content monitor (ဂ) sludge storage equipment နဲ႕ (ဃ) automatic discharge stop device ေတြကို၊ တတ္ဆင္ထားရိွရမယ္လို႕ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

(ဃ) - Restricted sea areas မဟုတ္တဲ႕ ပင္လယ္ၿပင္ေတြမွာ၊ သြားလာမယ္႕ အၿခားသေဘ္ာမၽား Other than Oil Tankers

၁။ GRT တန္ခၽိန္ ၁၀၀ အထက္မွ ၄၀၀ အထိ အၿခားသေဘ္ာမၽားမွာ၊ (က) Class 1 oily water separator equipment တမၽိဳးတည္းသာ တတ္ဆင္ထားရိွရမယ္လို႕ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

၂။ GRT တန္ခၽိန္ ၄၀၀ အထက္မွ ၁၀၀၀၀ အထိ အၿခားသေဘ္ာမၽားမွာ၊ (က) Class 1 oily water separator equipment နဲ႕ (ဂ) sludge storage equipment ေတြကို၊ တတ္ဆင္ထားရိွရမယ္လို႕ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

၃။ GRT တန္ခၽိန္ ၁၀၀၀၀ အထက္မွစ၍၊ အၿခားသေဘ္ာမၽားမွာ (က) Class 1 oily water separator equipment, (ခ) discharge water oil content monitor (ဂ) sludge storage equipment နဲ႕ (ဃ) automatic discharge stop device ေတြကို၊ တတ္ဆင္ထားရိွရမယ္လို႕ categories ကို၊ ခြဲၿခားသတ္မွတ္ ထားပါတယ္။

OWS ဟာ တနိဳင္ငံနဲ႕ တနိုင္ငံကူးသန္းသြားလာေန တဲ႕၊ ကုန္သြယ္ေရေႀကာင္းသေဘ္ာေတြမွာ၊ မရွိမၿဖစ္ တတ္ဆင္အသံုးၿပဳရမယ္႕ စက္ပစၥည္းကရိယာၿဖစ္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္ေရေႀကာင္း ေလာကမွာ MARPOL 73/ 78 Regulations ေတြေႀကာင္႕၊ ပင္လယ္ၿပင္ နဲ႕ သဘာဝပါတ္ဝန္းကၽင္ညစ္ညမ္းမွဳကို ကာကြယ္လာ နိဳင္ခဲ႕ပါတယ္။

နည္းဥပေဒ တစ္ခုအသက္ဝင္ေစဖို႕၊ အာဏာတည္ေစဖို႕အတြက္ စစ္ေဆးၿခင္း၊ အေရးယူၿခင္းေတြကိုလည္း သေဘ္ာဆိုက္ကပ္ေရာက္ရိွရာ တိုင္းၿပည္ေတြမွ၊ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ Port State Control လို၊ အဖြဲ႕ အစည္းေတြကေန ေရွာင္တခင္ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးၿခင္းမၽားၿပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ၿပဌာန္းထားတဲ႕ နည္း ဥပေဒမၽားနဲ႕ မကိုက္ညီတဲ႕အခါ၊ သေဘ္ာကိုဆက္လက္ေမာင္းနွင္ခြင္႕မၿပဳပဲ၊ ရပ္တန္႕ေစၿခင္း detaining ၿပဳလုပ္ၿခင္းစတဲ႕၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္မွဳေတြကေန မရိုးမသားၿပဳလုပ္ကာ ဆီမၽားကို၊ ပင္လယ္ၿပင္အတြင္း စြန္႕ၿပစ္ခဲ႕ေႀကာင္းအေထာက္အထားမၽား ေတြ႕ရိွပါက ေငြဒါဏ္အၿပင္ ယခုအခါမွာ တာဝန္ရိွအင္ဂၽင္နီယာ မၽားကို ေထာင္ဒါဏ္အနည္းဆံုး (၂) နွစ္ကေန (၅) နွစ္အထိ အၿပစ္ေပးအေရးယူ ၿခင္းမၽား ေဆာင္ရြက္လာ ပါတယ္။

OWS ကိုအသံုးၿပဳၿပီး၊ ပင္လယ္ၿပင္အတြင္္းသို႕၊ စြန္႕ထုတ္သည္ၿဖစ္ေစ၊ shore connection ကိုအသံုးၿပဳၿပီး၊ ကမ္းေၿခ သို႕မဟုတ္ အၿခားသေဘ္ာတစီးသို႕ လြဲေၿပာင္းသည္ၿဖစ္ေစ၊ မိမိသေဘ္ာအတြက္ ေခၽာဆီအပါ အဝင္၊ ေလာင္စာဆီမၽားကိုလက္ခံရရိွသည္ၿဖစ္ေစ၊ ဆီ နဲ႕ပက္သက္တဲ႕ကိစၥမၽားကိုေဆာင္ရြက္တိုင္း၊ MARPOL 73/ 78 Regulation Annex I - Oil Regulation No. 17 အရ၊ Oil Record Book မွာ မွတ္တမ္းေရးသြင္းရပါတယ္။

Oil Record Book ကို Part 1 Machinery Space Operation နဲ႕ Part 2 Cargo Space Operation ဆိုၿပီး ခြဲၿခားထားၿပီး၊ တန္ခၽိန္ ၁၅၀ အထက္မွစ၍ ေရနံတင္ သေဘ္ာမၽား အားလံုး နဲ႕ တန္ခၽိန္ ၄၀၀ အထက္မွစ၍၊ အၿခားေသာအမၽိဳးအစား၊ သေဘ္ာမၽားအားလံုးမွာ Part 1 Machinery Space Operation Oil Record Book မွာ၊ မွတ္တမ္းေရးသြင္းရပါတယ္။ Part 2 Cargo Space Operation ကေတာ႕၊ ေရနံတင္ သေဘ္ာမၽားရဲ႕ Cargo ကုန္နဲ႕ပက္သက္ၿပီး၊ မွတ္တမ္းေရးသြင္းဖို႕သတ္မွတ္ေပးထားတဲ႕ မွတ္တမ္းစာအုပ္ ၿဖစ္ပါတယ္။

လက္ရိွသံုးစြဲေနႀကတဲ႕၊ OWS အားလံုးနီးပါးဟာ gravity system နဲ႕ filtration system တို႕ကို၊ အသံုးၿပဳကာဆီ နဲ႕ ေရကို၊ ခြဲထုတ္ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ အစိတ္အပိုင္း (၂) ခုပါဝင္ၿပီး ၁။ oil separating compartment နဲ႕ ၂။ filtering compartment တို႕ၿဖစ္ပါတယ္။ oil separating compartment မွာ coarse separating compartment နဲ႕ fine separating compartment ဆိုၿပီး (၂) ပိုင္းပါရိွပါရိွတဲ႕အၿပင္၊ oil collection compartment လည္းတတ္ဆင္ ပါရိွ ပါတယ္။


oily water mixture ဆီေရာေနတဲ႕ေရေတြဟာ bilge pump သို႕မဟုတ္ OWS pump မွတဆင္႕ ပထမ အဆင္႕ၿဖစ္တဲ႕၊ coarse separating compartment အတြင္းကိုဝင္ေရာက္လာပါ တယ္။ bilge pump သို႕မဟုတ္ OWS pump ေတြဟာ reciprocating pump သို႕မဟုတ္ gear pump ေတြၿဖစ္ႀကပါတယ္။ ဝင္ေရာက္လာတဲ႕ oily water ေတြထဲမွာေရာေနွာပါဝင္ေနတဲ႕ ဆီ ေမာ္လီကၽဴးအခၽိဳ႕ဟာ ေရနဲ႕ နိဳင္းစာရင္ lower density သိပ္သည္းဆပိုနည္းတာေႀကာင္႕၊ အေပါါမွာရိွေနၿပီး၊ oil collection compartment အတြင္း ဝင္ေရာက္သြား ပါတယ္။


Fig. catch plate

ကၽန္ရိွေနတဲ႕ oily water ေတြဟာ၊ coarse separating compartment ကိုၿဖတ္သန္းၿပီးအထြက္မွာ oil separating compartment ေအာက္ေၿခရိွ fine separating compartment ထဲကိုဆက္လက္ဝင္ေရာက္ ပါ တယ္။ fine separating compartment ကို stationary catch plate ေတြ နဲ႕တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ oily water ဟာ catch plate ေတြႀကား ေၿဖးညွင္းစြာၿဖတ္သန္းစီးဆင္းသြားရင္းနဲ႕၊ ဆီဟာ plate မၽက္နွာ ၿပင္မွာကပ္ၿငိၿပီး၊ lower density သိပ္သည္းဆပိုနည္းတာေႀကာင္႕၊ oil collection compartment အတြင္း ကို ဝင္ထပ္မံဝင္ေရာက္ သြားပါတယ္။ fine separating compartment မွာၿဖတ္သန္းလာတဲ႕ေရ မွာ ဆီ ပါဝင္ မွဳ 100 ppm ခန္႕ရိွေန ပါေသးတယ္။

ဆီပါဝင္မွဳ ကို filtrating unit အတြင္းထပ္မံၿဖတ္ သန္းေစၿပီး၊ ေလၽွာ႕ခၽယူ ပါတယ္။ filtrating Unit မွာ stage (၂) ခုပါဝင္ပါတယ္။ ပထမ stage ဟာ ဝင္ေရာက္လာတဲ႕ေရ အတြင္းမွာရိွေနေသးတဲ႕ solid particles ေတြနဲ႕ physical impurities ေတြကို စစ္ထုတ္ဖယ္ရွားပါတယ္။ solid particles ေတြနဲ႕ physical impurities ေတြဟာ၊ ပထမ stage ရဲ႕ ေအာက္ေၿခမွာ အနည္ထိုင္ကၽန္ရစ္ခဲ႕ပါတယ္။


Fig. coaslescer

ဒုတိယ stage မွာေတာ႕ coaslescer ကိုအသံုးၿပဳကာ၊ ကၽန္ရိွေနေသးတဲ႕ oil molecules ေတြကိုေပါင္းစုေစ ၿပီး၊ အေပါါကိုေဝ႕ကာတက္လာတဲ႕ oil molecules ေတြကို၊ collecting chamber အတြင္းမွာ ထပ္မံ စုေပါင္းေစ ပါတယ္။ 

coaslescer ဟာ ပၽစ္ခဲတဲ႕အရည္ emulsions ေတြကို၊ ခြဲၿခားေပးၿပီး၊ mechanical coalescers နဲ႕ electrostatic coalescers ဆိုၿပီး၊ (၂) မၽိဳးရိွပါတယ္။ mechanical coalescers ေတြကေတာ႕ လြယ္လြယ္ေၿပာရရင္၊ compressed air ကိုအသံုးၿပဳလို႕ filters သို႕မဟုတ္ baffles ေတြမွ တဆင္႕၊ ခြဲၿခားေပးတာ ၿဖစ္ၿပီး၊ oil and gas, Petrochemical နဲ႕ oil refining industries ေတြမွာ hydrocarbon liquid ေတြနဲ႕ ေရကို၊ ခြဲၿခားေပးဖို႕အမၽားဆံုး အသံုးၿပဳႀက ပါတယ္။ electrostatic coalescers ေတြကေတာ႕၊ AC သို႕မဟုတ္ DC field current ကိုအသံုးၿပဳကာ၊ ခြဲၿခားေပးၿပီး crude oil ေရနံစိမ္း ထဲမွာ ေရာေနွာေန တဲ႕ ေရကို၊ ခြဲၿခားဖို႕အမၽားဆံုး အသံုးၿပဳႀကပါတယ္။

coaslescer ကိုၿဖတ္သန္းၿပီးတဲ႕အခါ၊ ဆီပါဝင္မွဳလံုးဝနီးပါးမရိွတဲ႕ေရအၿဖစ္ေရာက္ရိွလာၿပီး overboard valve ကေနပင္လယ္ၿပင္သို႕စြန္႕ ၿပစ္ပါတယ္။ စြန္႕ၿပစ္ေနစဥ္ကာလတေလၽွာက္မွာ၊ sampling water ကို၊ oil content monitoring unit သို႕ေပးပို႕ကာ၊ အကယ္၍ ဆီပါဝင္မွဳ 15 ppm ထက္ေကၽာ္ပါက operation တခုလံုးကို အလို အေလၽွာက္ရပ္တန္႕ေစပါတယ္။

OWS ဟာ၊ MARPOL 73/ 78 Regulation Annex I - Oil အရ၊ မၿဖစ္မေနတတ္ဆင္အသံုးၿပဳရတဲ႕၊ စက္ပစၥည္း ကရိယာ တစ္ခုၿဖစ္ၿပီး၊ Classification Societies ေတြက၊ နွစ္စဥ္စစ္ေဆးကာ၊ IOPP International Oil Pollution Prevention Certificate ကိုထုတ္ေပးပါတယ္။ MARPOL 73/ 78 Regulation Annex I - Oil အရထုတ္ေပးတဲ႕၊ IOPP CertificateSOLAS Regulation အရ ထုတ္ေပး တဲ႕၊ SE Safety Equipment Certificate နဲ႕ SR Safety Radio Certificate တို႔မွာ၊ attached form ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ IOPP Certificate ရဲ႕ attached form ကို၊ Form B, SE Certificate ရဲ႕ attached form ကို Form E နဲ႕ SR Certificate ရဲ႕ attached form ကို၊ Form R လို႕ေခါါပါတယ္။

 Form B, Form E နဲ႕ Form R မွာ၊ Regulation အရ၊ တတ္ဆင္အသံုးၿပဳထားတဲ႕ စက္ပစၥည္းကရိယာ မၽားရဲ႕ စာရင္း၊ အမၽိဳးအစား အတိအကၽကိုေဖာ္ၿပထားၿပီး၊ Classification Societies အေနနဲ႕ပံုမွန္စစ္ေဆး တဲ႕အခါမွာပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္၊ သေဘ္ာဆိုက္ကပ္ေရာက္ရိွရာ တိုင္းၿပည္ေတြမွ၊ Port State Control လို၊ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းေတြကေန ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးတဲ႕ အခါမွာပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ ေဖာ္ၿပထားတဲ႕ စက္ပစၥည္း ကရိယာမၽား ထဲက တခုဟာပံုမွန္အလုပ္မလုပ္ဘူးလို႕ယူဆရင္၊ သေဘ္ာကိုဆက္လက္ေမာင္းနွင္ ခြင္႕မၿပဳေတာ႕ပဲ၊ ရပ္တန္႕ေစၿခင္း detaining ၿပဳလုပ္ၿခင္းစတဲ႕၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္မွဳကိုလုပ္နိဳင္ပါတယ္။

 OWS ရဲ႕ overboard valve ကိုဆိပ္ကမ္း သို႕မဟုတ္ ကမ္းေၿခဧရိယာ port limit ထဲကိုဝင္ေရာက္တာနဲ႕၊ တစံုတေယာက္က မဖြင္႕မိေစရန္၊ lashing ခၽည္ေနွာင္ထားရၿပီး၊ ေသာ႕ခတ္ကာ တာဝန္ရိွသူ အင္ဂၽင္နီယာခၽဳပ္မွ၊ သိမ္းဆည္းထားရသလို၊ OWS ရဲ႕ Outlet သို႕မဟုတ္ overboard valve ရဲ႕အနီး တဝိုက္မွာ၊ ခြင္႕ၿပဳမိန္႕တစံုတရာမရပဲဖြင္႕ခဲ႕ပါက၊ ဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည္ၿဖစ္ေႀကာင္း တရားဝင္ သတိေပးစာေရးကပ္ထားရပါတယ္။

ဒါေပမယ္႕၊ သေဘ္ာကို ဆိပ္ကမ္း သို႕မဟုတ္ ေကၽာက္ခၽရပ္နားထားစဥ္မွာ IOPP Certificate အသစ္ လဲလွယ္ၿခင္းအတြက္ၿဖစ္ၿဖစ္၊ ေရွာင္တခင္ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးၿခင္းအတြက္ပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ OWS ကို၊ တာဝန္ရိွအဖြဲ႕ အစည္းမၽားမွ၊ စမ္းသတ္ေမာင္းနွင္ခိုင္းေလ႕ရိွပါတယ္။ စမ္းသတ္ေမာင္းနွင္ၿခင္းကို၊ simulation test လုပ္တာလို႕ေခါါၿပီး၊ အမွန္တကယ္ actual bilge water ေတြကို၊ စုတ္ယူကာ OWS မွ၊ ၿဖတ္သန္း စြန္႕ၿပစ္ၿခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ sea chest line တေနရာရာက၊ sea water ကို စုတ္ယူေစၿပီး၊ OWS မွ၊ ၿဖတ္သန္းေမာင္းနွင္ ကာ flushing လုပ္ႀကည္႕ၿခင္းသာၿဖစ္ပါတယ္။

flushing လုပ္တဲ႕အခါ overboard valve ကိုဖြင္႕ကာစမ္းသတ္ေလ႕ရိွပါတယ္။ 15 ppm Oil Content Monitor၊ 15 ppm Alarm Unit နဲ႕ overboard လုပ္တဲ႕ function ေတြ တကယ္အလုပ္မလုပ္ဆိုတာထက္၊ OWS ကို၊ အမွန္ တကယ္သံုးစြဲၿပီး၊ ဆီေတြကို၊ ပင္လယ္ၿပင္ထဲစြန္႕ၿပစ္ခဲ႕ၿခင္းရိွမရိွကို၊ flushing လုပ္ေနစဥ္မွာ sampling line မွ drain cock ကိုဖြင္႕ႀကည္႕လိုက္ရံုနဲ႕တင္သိနိဳင္ပါတယ္။

filtering compartment ရဲ႕၊ ဒုတိယ stage ၿဖစ္တဲ႕၊ coaslescer unit မွာ၊ sampling line ကိုတတ္ထား တာမို႕၊ sampling line မွ ကၽလာတဲ႕ sample water မွာ ဆီ နံ႕ နံေနရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဆီအေရာင္ေပါက္ေန ခဲ႕ရင္ OWS ရဲ႕ internal parts အတြင္းအစိတ္အပိုင္းေတြဟာ၊ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္႕၊ separating နဲ႕ filtering function ေတြကို၊ ေဆာင္ရြက္နိဳင္ၿခင္းမရိွဘူးလို႕ သတ္မွတ္နိဳင္သလို၊ မရိုး မေၿဖာင္႕ေသာ သေဘာနဲ႕ Oil Content Monitor Unit ကို၊ by pass လုပ္ကာ၊ ဆီေတြကို၊ direct overboard ပင္လယ္ၿပင္ထဲကို တိုက္ရိုက္ စြန္႕ၿပစ္ခဲ႕တယ္လို႕လည္းယူဆနိဳင္ပါတယ္။


Fig. 15 ppm oil content monitor

flushing လုပ္ေနစဥ္မွာ sampling line မွ drain cock ကိုဖြင္႕ႀကည္႕လိုက္တဲ႕အခါမွာ၊ sample water ဟာေရကဲ႕သို႕ယူဆရရင္ေတာ႕ oil content monitor unit အလုပ္လုပ္မလုပ္ကို၊ စစ္ေဆးနိုင္ပါတယ္။ အလြယ္ကူဆံုးအၿဖစ္၊ oil content ရဲ႕ အဖံုးကိုဖြင္႕ၿပီး၊ screw driver တေခၽာင္းကို နွစ္ႀကည္႕လိုက္ရင္၊ oil content monitor မွာၿပေနတဲ႕ ppm reading ဟာၿမင္႕တက္လာၿပီး၊ 15 ppm reading ကိုေရာက္တာနဲ႕၊ alarm Unit နဲ႕ overboard လုပ္တဲ႕ function ေတြကို activate ၿဖစ္ေစပါတယ္။

အခၽိဳ႕ oil content monitor ေတြမွာေတာ႕ ppm setting ေၿပာင္းလဲၿခင္းကို၊ push button switch ကို နိွပ္ကာ၊ parameter မၽားကိုေၿပာင္းလဲနိဳင္သလို၊ အခၽိဳ႕ oil content monitors ေတြမွာ ppm setting switch အားလွည္႕ၿခင္း ၿဖင္႕၊ function ေတြကို activate ၿဖစ္ေစပါတယ္။

15 ppm ကိုေရာက္တာနဲ႕၊ function ေတြ activate ၿဖစ္ၿခင္းမွာ၊ OWS Pump ကို အလိုအေလၽွာက္ ရပ္တန္႕ေစၿခင္းနဲ႔ စြန္႕ထုတ္တဲ႕ေရကို၊ 3 Way solenoid valve တလံုးမွၿဖတ္သန္းေစၿပီး၊ overboard valve ရဲ႕ piping system သို႕မသြားေစပဲ၊ sludge tank သို႕မဟုတ္ bilge tank အတြင္းသို႕၊ အလိုအေလၽွာက္ ပို႕ေဆာင္ေစၿခင္းဆိုၿပီး၊ (၂) မၽိဳးရိွပါတယ္။


ဒါ႔အၿပင္ 3 way solenoid valve ကိုမသံုးပဲ၊ overboard line အတြက္ solenoid valve တလံုး နဲ႔ sludge tank သို႕မဟုတ္ bilge tank အတြင္းကိုၿပန္ပို႔တဲ႔ recirculating line မွာ၊ solenoid valve တလံုး တတ္ထား တာမၽိဳး လည္းေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဆီပါဝင္မွဳ ပမာဏ 15 ppm ေအာက္မွာ overboard line မွ solenoid valve ဟာပြင္႔ေနၿပီး၊ recirculating line မွ solenoid valve ကေတာ႔ပိတ္ေနမွာၿဖစ္ပါတယ္။ 15 ppm ထက္ေကၽာ္ သြားတဲ႔ အခါ overboard line မွ solenoid valve ဟာ ပိတ္သြားမွာၿဖစ္ၿပီး၊ recirculating line မွ solenoid valve ကပြင္႔သြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားၿဖင္႔ NC normally open solenoid နဲ႔ NO normally close sloenoid တို႔ကို parallel အၿပိဳင္တတ္ဆင္ထားၿခင္းလို႔ဆိုနိဳင္ပါတယ္။

pump ကို အလိုအေလၽွာက္ရပ္တန္႕နိဳင္ေပမယ္႕၊ bilge pump သို႕မဟုတ္၊ OWS အတြင္းမွာ discharge pressure 1.2 ~ 1.6 Kg/ cm2 ခန္႕ ရိွေနတဲ႕အခါ၊ OWS မွာ ဆီ အမွန္ တကယ္ရိွေနပါက overboard valve ရဲ႕ piping system ထဲကို၊ စီးဝင္သြားမွာၿဖစ္ၿပီး၊ ပင္လယ္ၿပင္ထဲကို "ဆီ" ေတြထြက္သြားတတ္ပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႔ 3 way solenoid valve မွတဆင္႔၊ sludge tank သို႕မဟုတ္ bilge tank အတြင္းသို႕၊ အလိုအေလၽွာက္ပို႕ေဆာင္ေပးလိုက္တဲ႕ နည္းကိုသာ အသံုးၿပဳလာႀကပါတယ္။ အသံုးၿပဳတဲ႕ 3 way solenoid ေတြကို၊ pneumatically operated solenoid နဲ႕ electrically operated solenoid ဆိုၿပီး၊ (၂) မၽိဳးေတြ႕နိဳင္ ပါတယ္။

MARPOL 73/ 78 Regulation Annex I - Oil အရထုတ္ေပးတဲ႕၊ IOPP Certificate ရယ္၊ SOLAS Regulation အရ ထုတ္ေပးတဲ႕၊ SE Safety Equipment Certificate နဲ႕ SR Safety Radio Certificate ရယ္မွာ၊ Attached Form ေတြပါဝင္သလို၊ သေဘ္ာအမၽိဳးအစား၊ တန္ခၽိန္နဲ႕ သြားလာခုတ္ေမာင္းမယ္႕ ေဒ သေပါါမူတည္လို႕ exemption ကင္းလြတ္ခြင္႕ေတြကိုလည္းသတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။ အကယ္၍ Non-convention Ship သေဘ္ာအၿဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားခဲ႕ရင္၊ IOPP, SE နဲ႕ SR Certificateေတြအတြက္၊ exemption ရနိဳင္ၿပီး၊ Exemption Certificate အၿဖစ္ေနာက္ဆက္တြဲထုတ္ေပးနိဳင္ပါတယ္။ 

ဥပမာ Singapore Merchant Shipping Act Chapter 179, Section 143 အရ၊ (a) cargo ships of less than 500 tonnes propelled by mechanical means engaged on international voyages; (b) barges of any tonnage engaged on international voyages; (c) tanker of any tonnage engaged on 30 mile limit voyages or plying within the port. ဆိုတဲ႕သေဘ္ာေတြနဲ႕၊ SOLAS Regulation အရ  in the course of their voyage, do not sail at distances of more than 20 miles from the nearest land လို႕၊ သတ္မွတ္ထားတဲ႕ သေဘ္ာေတြကို၊ Non-convention Ship သေဘ္ာေတြလို႕၊ သတ္မွတ္ပါတယ္။
အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ေရေႀကာင္းခရီး ေတြသြားေနေပမယ္႕ တန္ခၽိန္ ၅၀၀ ေအာက္သေဘ္ာေတြ၊ Barges ေတြ၊ ေရနံတင္သေဘ္ာအမၽိဳးအစားၿဖစ္ေပမယ္႕ Port Limit မိုင္ ၃၀ အတြင္းသာသြားလာတဲ႕ သေဘ္ာေတြ နဲ႕ ကမ္းေၿခနဲ႕ မိုင္ ၂၀ ထက္ပိုၿပီး၊ မကြာပဲ သြားလာေနတဲ႕ သေဘ္ာေတြဟာ၊ Non-convention Ship သေဘ္ာေတြၿဖစ္ပါတယ္။သေဘ္ာေတြမွာ၊ OWS ဟာမရိွမၿဖစ္တတ္ဆင္အသံုးၿပဳရမွာၿဖစ္ေပမယ္႕၊ IOPP Exemption Certificate ရရိွထားတဲ႔ Non-convention Ship ေတြမွာေတာ႔ 15 ppm unit ကို၊ display unit တခုအေနနဲ႕၊ တတ္ဆင္ ထားရိွဖို႕ မလိုပါဘူး။ oil content ကိုတိုင္းတာဖို႔ Capacitance Effect နဲ႕ အလုပ္လုပ္တဲ႕၊ Sensor Prob အေနနဲ႕သာ၊ တတ္ဆင္ထားဖို႕သာလိုအပ္မွာၿဖစ္ၿပီး၊ OWS ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံု function အားလံုး ကေတာ႔ အထက္မွာေဖာ္ၿပခဲ႕သလို activate ၿဖစ္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။

oil content မၽားတဲ႕၊ oily water ေတြနဲ႕ Waste Oil Incinerator တတ္ဆင္ထားၿခင္းမရိွလို႕၊ မီးမရိွဳ႕ၿဖစ္တဲ႕ sludge ေတြကို၊ bilge holding tank၊ sludge tank နဲ႕ dirty oil tank ေတြမွာစုေဆာင္းထားၿပီး၊ shore facility ကိုသံုးကာ dispose စြန္႕ၿပစ္ရပါတယ္။ ဆီအညစ္အညစ္အေႀကးေတြကို၊ ကမ္းေပါါစြန္႕တဲ႕ piping system တခုသီးၿခားတတ္ဆင္ထားၿပီး dirty oil pump ကေနစြန္႕ၿပစ္တဲ႕အခါ၊ အသံုးၿပဳတဲ႕ connection ကိုလည္း၊ international shore connection လို႕ေခါါပါတယ္။ 


Credit to : ကိုထြန္း
Image credit to : http://www.separationequipment.com, http://www.gec.jp

Remark : All images herein this website are for use of educational purpose only. The owner of this web site is not responsible for the consequences in case of violation to copyright, trademark, patent or other intellectual property rights of any third party.

No comments:

Post a Comment