Pages

Tuesday, 29 May 2012

သတၲဳေဗဒနွင္႔ Materials Science ဆိုင္ရာစာအုပ္စာတမ္းမၽား

သတၲဳေဗဒနွင္႔ Materials Science ဆိုင္ရာစာအုပ္စာတမ္းေတြကို၊ ရနိဳင္သေလာက္၊ တင္ေပးပါ႔မယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ "Abrasion Resistance of Materials", "Advanced Magnetic Materials" , "Pitting Corrosion" , "Recent Researches in Metallurgical Engineering - From Extraction to Forming" နဲ႔ "Powder Metallurgy" ဆိုတဲ႔၊ စာအုပ္ (၆) အုပ္ကို၊ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

"Abrasion Resistance of Materials" 


Abrasion Resistance of Polymer Nanocomposites - A Review, Abrasive Effects Observed in Concrete Hydraulic Surfaces of Dams and Application of Repair Materials, Abrasion Resistance of High Performance Fabrics, Numerical Simulation of Abrasion of Particles, Low Impact Velocity Wastage in FBCs - Experimental Results and Comparison Between Abrasion and Erosion Theories, Heat and Thermochemical Treatment of Structural and Tool Steels, Analysis of Abrasion Characteristics in Textiles, Rubber Abrasion Resistance, Effect of Abrasive Size on Wear နဲ႔ Abrasion Resistance of Cement-Based Composites ဆိုတဲ႔၊ Chapter (၁၀) ခုပါဝင္ပါတယ္။  ဒီေနရာမွတဆင္႔ ရယူနိဳင္ပါတယ္။

"Advanced Magnetic Materials" 


Rapidly Solidified Magnetic Nanowires and Submicron Wires, M-Type Barium Hexagonal Ferrite Films, Tailoring the Interface Properties of Magnetite for Spintronics, Biomedical Applications of Multiferroic Nanoparticles, Micro-Fabrication of Planar Inductors for High Frequency DC-DC Power Converters, Micro-Fabrication of Planar Inductors for High Frequency DC-DC Power Converters, Fe-Al Alloys' Magnetism, Magnetic Material Characterization Using an Inverse Problem Approach နဲ႔ The Everett Integral and Its Analytical Approximationဆိုတဲ႔၊ Chapter (၈) ခုပါဝင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွတဆင္႔ ရယူနိဳင္ပါတယ္။

"Pitting Corrosion" 


Electrochemical Characterisation to Study the Pitting Corrosion Behaviour of Beryllium, Mechanism of Pit Growth in Homogeneous Aluminum Alloys, Pitting Corrosion Monitoring Using Acoustic Emission, Oscillatory Phenomena as a Probe to Study Pitting Corrosion of Iron in Halide-Containing Sulfuric Acid Solutions, Systemic and Local Tissue Response to Titanium Corrosion, Importance of Etch Film Formation During AC Controlled Pitting of Aluminium နဲ႔ Corrosive Effects of Chlorides on Metals ဆိုတဲ႔၊ Chapter (၇) ခုပါဝင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွတဆင္႔ ရယူနိဳင္ပါတယ္။

"Recent Researches in Metallurgical Engineering - From Extraction to Forming" 


Possibilities of Exploitation of Bauxite Residue from Alumina Production, Oxidative Hydrometallurgy of Sulphide Minerals, Methods for the Enhancement of Mass Transport at the Recovery of Metal Ions from Hydroelectrometallurgical Processes, Modelling of the Refining Processes in the Production of Ferrochrome and Stainless Steel, The Estimation of the Quenching Effects After Carburising Using an Empirical Way Based on Jominy Test Results, Semisolid Processing of Al/β-SiC Composites by Mechanical Stirring Casting and High Pressure Die Casting, Die Casting and New Rheocasting နဲ႔ Squeeze Casting of Al-Si Alloys ဆိုတဲ႔၊ Chapter (၈) ခုပါဝင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွတဆင္႔ ရယူနိဳင္ပါတယ္။

"Powder Metallurgy" 


Selection of Best Formulation for Semi-Metallic Brake Friction Materials Development, Porous Metals and Metal Foams Made from Powders, Aluminium Alloy Foams: Production and Properties, The Fabrication of Porous Barium Titanate Ceramics via Pore-Forming Agents (PFAs) for Thermistor and Sensor Applications, နဲ႔ Hybrid Gas Atomization for Powder Production ဆိုတဲ႔၊ Chapter (၅) ခုပါဝင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွတဆင္႔ ရယူနိဳင္ပါတယ္။

"Metamaterial" Novel Electromagnetic Phenomena in Graphene and Subsequent Microwave Devices Enabled by Multi-Scale Metamaterials, Electrodynamical Analysis of Open Lossy Metamaterial Waveguide and Scattering Structures, The Group Velocity Picture of Metamaterial Systems, Formation of Coherent Multi-Element Resonance States in Metamaterials, Space Coordinate Transformation and Applications, Effective Medium Theories and Symmetry Properties of Elastic Metamaterials, Resonant Negative Refractive Index Metamaterials, Nonlinear Left-Handed Metamaterials, Non-Unity Permeability in InP-Based Photonic Device Combined with Metamaterial, Electromagnetic Response and Broadband Utilities of Planar Metamaterials, Design and Characterization of Metamaterials for Optical and Radio Communications, Characterization of Metamaterial Transmission Lines with Coupled Resonators Through Parameter Extraction, Synthesis of Planar EBG Structures Based on Genetic Programming, Magnonic Metamaterials, Investigation of Dipole Antenna Loaded with DPS and DNG Materials, Antenna Designs with Electromagnetic Band Gap Structures, Designs of True-Time-Delay Lines and Phase Shifters Based on CRLH TL Unit Cells, Perfect Metamaterial Absorbers in Microwave and Terahertz Bands, Metamaterial-Based Compact Filter Design, Metasurfaces for High Directivity Antenna Applications, Magnetically Tunable Unidirectional Electromagnetic Devices Based on Magnetic Surface Plasmon, Applications of Artificial Magnetic Conductors in Monopole and Dipole Antennas နဲ႔ Compact Coplanar Waveguide Metamaterial-Inspired Lines and Its Use in Highly Selective and Tunable Bandpass Filters ဆိုတဲ႔၊ Chapter (၂၃) ခုပါဝင္ပါတယ္။ သတၱဳေဗဒအင္ဂၽင္နီယာေတြသာမက၊ အီလက္ထေရာနစ္နွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး အင္ဂၽင္နီယာေတြပါ၊ ကိုးကားႀကတဲ႔စာအုပ္ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွတဆင္႔ ရယူနိဳင္ပါတယ္။

Remark : All publications herein this website are for use of educational purpose only. The owner of this web site is not responsible for the consequences in case of violation to copyright, trademark, patent or other intellectual property rights of any third party.

Saturday, 26 May 2012

သေဘ္ာေတြမွာ hybrid electric propulsion systems ေတြကို တတ္ဆင္ အသံုးၿပဳလာႀကေတာ႔မွာလား ?

ဒူဒူႀကီး။ လက္ရိွအသံုးၿပဳေနတဲ႔ သေဘ္ာေတြရဲ႕ existing propulsion system နဲ႔ အသစ္ တည္ေဆာက္မယ္႔ သေဘ္ာေတြရဲ႕ propulsion system ေတြမွာ၊ mechanical propulsion system အစား၊ hybrid electric propulsion systems ေတြကို တတ္ဆင္ အသံုးၿပဳလာႀကပါတယ္။ GE ဆိုတဲ႔ General Electric မွ ထုတ္လုပ္တဲ႔၊ hybrid systems ေတြကို၊ စစ္ေရယာဥ္ေတြနဲ႔ ကုန္တင္ သေဘ္ာေတြမွာ၊ အသံုးၿပဳႀကပါတယ္။ LM series gas turbines ေတြကို၊ electric motors ေတြနဲ႔ တြဲဖက္ၿပီး၊ hybrid electric propulsion systems ေတြအၿဖစ္တတ္ဆင္ႀကပါတယ္။ hybrid electric propulsion systems ေတြကို အသံုးၿပဳတဲ႔အတြက္ ဆူညံမွဳနဲ႔ ေလထုညစ္ညမ္းမွဳကိုေလၽွာ႔ခၽနိဳင္ပါတယ္။


Fig. GE LM2500 module with power out put of 25 MW


Fig. hybrid twin shaft electric propulsion configuration with mechanical gas turbine boost

 CODAG လို႔ေခါါတဲ႔ Combined diesel and gas သို႔မဟုတ္ COGOD လို႔ေခါါတဲ႔ Combined diesel or gas arrangements ေတြအၿဖစ္အသံုးၿပဳႀကတယ္လို႔၊ သိရပါတယ္။ hybrid systems ေတြကို၊ တတ္ဆင္ အသံုးၿပဳလာတာနဲ႔အမၽွ ေရေႀကာင္းလၽွပ္စစ္ပညာရပ္ဆိုတဲ႔ Marine Electrical Engineering ဘာသာရပ္ ဟာလည္း၊ ပိုမိုအေရးပါလာလိမ္႔မယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။

ကိုထြန္း။ ဟုတ္ပါတယ္ ဒူဒူေရ။ Marine Electrical Engineering ဘာသာရပ္ကို၊ တြင္တြင္ကၽယ္ကၽယ္ အသံုးခၽလာတာကို၊ ပိုေတြ႔လာရပါတယ္။ ေနရာတကာ instrumentation နဲ႔ automation နည္းပညာေတြ ကို၊ အသံုးၿပဳလာႀကတဲ႔အတြက္၊ ေရေႀကာင္းအင္ဂၽင္နီယာေတြလည္း၊ instrumentation နဲ႔ automation ဆိုင္ရာ knowledge ေတြရိွဖို႔ပိုလိုအပ္လာတာ၊ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဦးရီး ဟိုတေန႔က ႀကံဳခဲ႔တာေလးကို၊ အေႀကာင္း တိုက္ဆိုင္လာသမို႔၊ ေၿပာပါရေစ။

ဦးရီး သေဘ္ာတစီးမွာ CUMMINS K 19 D (M) auxiliary engine (၃) လံုးတတ္ထားပါတယ္။ No. (1) နဲ႔ No. (3) auxiliary engine ေတြကို၊ generator နဲ႔ ဆက္ၿပီး၊ clutch ခံကာ cargo pump နဲ႔တြဲသံုး ထားပါတယ္။ cargo pump ဟာ၊ တနာရီမွာ (၅၅၀) ကုဗမီတာနံွဳး flow rate capacity ရိွပါတယ္။ cargo pump နဲ႔ တြဲသံုးတဲ႔အခါ idle speed 800 rpm မွာ clutch ကို engage လုပ္ပါတယ္။ cargo pump နဲ႔ အသုံးၿပဳစဥ္၊ engine rpm ကို (၈၀၀) မွ (၁၄၀၀) အတြင္းအသံုးၿပဳသလို၊ low rpm အေၿခအေနမွာ၊ inter lock အေနနဲ႔ generator ရဲ႕ excitation voltage ကို၊ ၿဖတ္ေတာက္ထားပါတယ္။ excitation voltage ၿဖတ္ေတာက္ ထားရတာကေတာ႔၊ generator ဟာ low rpm ၿဖင္႔ အခၽိန္အႀကာႀကီး လည္ပတ္ေနရတဲ႔အခါ၊ winding ေတြပူလာၿပီး ေလာင္ကၽြမ္းသြားနိဳင္တဲ႔အတြက္၊ ၿဖစ္ပါတယ္။ No. (2) auxiliary ကိုေတာ႔၊ rated rpm 1800 ေမာင္းနွင္ၿပီး၊ generator ၿဖင္႔သာ၊ တြဲဖက္အသံုးၿပဳပါတယ္။ 


Fig. actuator unit


Fig. PCB  

သမာရိုးကၽေတြ႔ေနကၽ generator engine ေတြမွာ၊ governor ကို steeper motor နဲ႔သာ အတိုး၊ အေလၽွာ႔ၿပဳလုပ္ၿပီး engine rpm ကို ခၽိန္ညွိေပမယ္႔၊ ဒီ CUMMINS K 19 D (M) auxiliary engine ေတြ မွာေတာ႔၊ fuel pump မွာ electrically operated actuator ကိုတတ္ဆင္ထားၿပီး၊ governor actuator control PCB မွတဆင္႔၊ signal ေပးသြင္းကာ အတိုး၊ အေလၽွာ႔ၿပဳလုပ္ၿပီး engine rpm ခၽိန္ညွိပါတယ္။

ၿဖစ္ပံုက No. (1) auxiliary engine ဟာ cargo pump နဲ႔တြဲစဥ္ clutch engage လုပ္တာနဲ႔ 1100 rpm သို႔ထိုးတက္သြားၿပီး၊ 1400 rpm အထိ increase အေနနဲ႔ rpm ကိုၿမွင္႔လို႔ရပါတယ္။ 1100 rpm ေအာက္ ကိုေတာ႔ decrease အေနနဲ႔ ေလၽွာ႔ခၽယူလို႔ မရတာကို၊ သိရပါတယ္။ generator နဲ႔ တြဲၿပီး rated 1800 rpm ၿဖင္႔ေမာင္းစဥ္၊ (၂) မိနစ္ခန္႔အႀကာမွာ engine ထိုးရပ္သြားတာ၊ ေတြ႔ရပါတယ္။


Fig. Fuel pump

CUMMINS engine ေတြရဲ႕ ထူးၿခားခၽက္တခုကေတာ႔၊ PT type fuel pump ကိုယ္ထည္မွာ solenoid valve တလံုးထည္႔သြင္းတတ္ဆင္ထားၿပီး၊ DC 24 volt supply ေပးကာ၊ fuel inlet ကို ဖြင္႔ေပးၿခင္းပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ engine စတင္နိွဳးတာနဲ႔ DC 24 volt supply ေရာက္ရိွကာ၊ valve ပြင္႔သြားၿပီး၊ fuel ဟာ fuel pump မွတဆင္႔၊ fuel injectors မၽားသို႔ေပးပို႔ပါတယ္။ engine ရပ္တဲ႔အခါနဲ႔ LO low pressure, over-speed နဲ႔ jacket cooling high temperature အစရိွတဲ႔ safety system ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အေၿခအေနေတြမွာလည္း၊ DC 24 volt supply ကို ၿဖတ္ေတာက္ၿပီး၊ engine အလိုအေလၽွာက္ ရပ္ေစပါတယ္။ 

အကယ္၍ safety system ကို by-pass လုပ္လိုလၽွင္၊ fuel pump ကိုယ္ထည္မွာ တတ္ဆင္ထားတဲ႔ manual knob ကေလးကို၊ ဖိခၽကာ valve ကို ဖြင္႔ထားနိဳင္ပါတယ္။ engine rpm အတိုးအေလၽွာ႔ကိုေတာ႔ fuel pump ကိုယ္ထည္မွာတတ္ဆင္ထားတဲ႔ actuator မွ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ actuator ရဲ႕ coil အတြင္းသို႔၊ governor actuator PCB မွ signal ေပးသြင္းရာမွာ၊ current ပမာဏအနည္း၊ အမၽားေပါါ မူတည္ၿပီး actuator ရဲ႕ plunger ဟာ အတိုးအေလၽွာ႔ၿဖင္႔ ေရြွ႕လၽွားပါတယ္။

ေတြ႔ႀကံဳခဲ႔တာေလးကို ဆက္ပါဦးမယ္။ ပထမဆံုး governor actuator PCB မွ၊ potentio meter ေလးကို၊ adjust လုပ္ၿပီးခၽိန္ညွိတဲ႔အခါ၊ cargo pump clutch engage အေၿခအေနမွာ engine rpm ကို 950 rpm အထိ၊ ေလၽွာ႔ခၽနိဳင္ပါတယ္။ တင္ေဆာင္ထားတဲ႔ cargo ဟာ viscosity 550 cSt ခန္႔ရိွၿပီး၊ ေစးၿပစ္ လြန္းတဲ႔ ေရနံဓါတု petrol-chemical product ၿဖစ္တဲ႔အတြက္၊ pump rpm နိမ္႔နိမ္႔ေမာင္းနွင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါ႔အၿပင္ tank တခုနဲ႔တခု cargo အေၿပာင္းအလဲ tank to tank transfer မွာ rpm ကိုလိုသလို၊ မေလၽွာ႔နိဳင္တဲ႔ အတြက္၊ tank over flow ၿဖစ္ကာ၊ ဆီလၽွံၿခင္းမွတဆင္႔ pollution ၿဖစ္သြားနိဳင္ပါတယ္။ PCB card ရဲ႕ အၿပစ္လို႔ယူဆၿပီး၊ PCB card ကိုအသစ္လဲလွယ္ကာ ၿပန္လည္ခၽိန္ညွိတဲ႔အခါမွာ engine rpm ကို၊ လိုအပ္သလို ခၽိန္ညွိနိဳင္တာ၊ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဦးရီးတို႔တေတြ Marine Electrical Engineering ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာ၊ ၿဖစ္ေပါါတိုးတက္မွဳေတြကို မၽက္ေၿခမၿပတ္ဖို႔၊ လိုေနၿပီလို႔ ယူဆမိပါတယ္ ဒူဒူေရ။

Reference and Image credit to : http://articles.maritimepropulsion.com/, http://www.p-wholesale.com/

Remark : All images herein this website are for use of educational purpose only. The owner of this web site is not responsible for the consequences in case of violation to copyright, trademark, patent or other intellectual property rights of any third party.

Tuesday, 22 May 2012

သေဘ္ာအင္ဂၽင္ေတြမွာ LNG ဓါတ္ေငြ႔ကို၊ အစားထိုးေလာင္စာအၿဖစ္၊ အသံုးၿပဳေတာ႔မည္။

DWT လို႔ေခါါတဲ႔ dead weight (၂၅၀၀၀) တန္ခၽိန္ရိွတဲ႔၊ 'Bit Viking' ဟာ LNG ဓါတ္ေငြ႔ကို၊ အစားထိုးေလာင္စာအၿဖစ္၊ ပထမဆံုး အသံုးၿပဳမယ္႔ product tanker သေဘ္ာၿဖစ္ပါတယ္။ mechanical propulsion system မွာ၊ primary fuel အၿဖစ္ LNG ကို၊ အသံုးၿပဳထားပါတယ္။ 'Bit Viking' ဟာ၊ twin screw propulsion တတ္ဆင္ထားတဲ႔သေဘ္ာၿဖစ္ၿပီး၊ heavy fuel oil (HFO) ကို ေလာင္စာအၿဖစ္ အသံုးၿပဳတဲ႔၊ Wärtsilä 6L46 engine (၂) လံုးပါဝင္ပါတယ္။ 'Bit Viking' ကို၊ တရုပ္ၿပည္ Shanghai မွ Edwards Shipbuilding ဆိုတဲ႔ သေဘ္ာကၽင္းမွာ၊ (၂၀၀၇) ခုနွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ႔ပါတယ္။


Fig. M.T Bit Viking
  
သေဘ္ာအင္ဂၽင္ေတြေႀကာင္႔ ေပါါေပါက္လာမယ္႔၊ air pollution ေလၽွာ႔ခၽဖို႔ 'Emission standards' ေတြကို၊ regulations အၿဖစ္ ၿပဌာန္းထားပါတယ္။ nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides, particulate matter (PM) လို႔ေခါါတဲ႔ soot နဲ႔ carbon monoxide (CO) သို႔မဟုတ္ volatile hydrocarbons ေတြေႀကာင္႔ air pollution ၿဖစ္ေပါါရပါတယ္။ ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ဆိုတဲ႔ greenhouse effect ၿဖစ္ေပါါေစတဲ႔ nitrous oxide (N2O) နဲ႔ ေလထုညစ္ညမ္းမွဳဆိုတဲ႔ air pollution ကို ၿဖစ္ေပါါေစတဲ႔ 'NOx' တို႔ကို၊ ေရာေထြး မွတ္သားတတ္ ပါတယ္။

NOx ထြက္ေပါါလာမယ္႔ primary sources ေတြကို thermal NOx, fuel NOx နဲ႔ prompt NOx ဆိုၿပီး ခြဲၿခားနိဳင္ပါတယ္။ thermal NOx ဟာ၊ high temperature oxidation ေႀကာင္႔ ၿဖစ္ေပါါၿပီး၊ fuel NOx ကေတာ႔ combustion ေႀကာင္႔ၿဖစ္ေပါါပါတယ္။ fuel NOx ဟာ NOx ထြက္ေပါါမယ္႔ အဓိက major source ၿဖစ္ပါတယ္။ Prompt Nox ကေတာ႔ combustion ရဲ႕ earliest stage မွာ ၿဖစ္ေပါါပါတယ္။

HFO ကိုအသံုးမၿပဳမီွ main engine ရဲ႕ primary fuel အၿဖစ္၊ MDO လို႔ေခါါတဲ႔ marine diesel oil နဲ႔ MGO လို႔ေခါါတဲ႔ marine gas oil တို႔ကို၊ အသံုးၿပဳခဲ႔ရာမွ LNG ဓါတ္ေငြ႔နဲ႔ ေၿပာင္းလဲ၊ အသံုးၿပဳတာၿဖစ္ပါတယ္။ LNG ဓါတ္ေငြ႔ကိုအသံုးၿပဳဖို႔၊ မူလတတ္ဆင္ထားတဲ႔ Wärtsilä 6L46 အင္ဂၽင္ေတြမွာ cylinder bore မူလ 46 mm အရြယ္အစား အစား၊ 50 mm အထိ honing out ဆိုတဲ႔ ၿခစ္ထုတ္စားၿခင္း၊ cylinder heads ေတြ အစားထိုး လဲလွယ္ၿခင္း၊ cylinder liners နဲ႔ anti-polishing rings ေတြ အစားထိုးလဲလွယ္ၿခင္း၊ connecting rods အေပါါ အစိတ္အပိုင္း အစားထိုးလဲလွယ္ၿခင္း၊ dual-needle injection valves ေတြတတ္ဆင္အသံုးၿပဳၿခင္း၊ DF ဆိုတဲ႔ dual-fuel engines ၿဖင္႔ကိုက္ညီမယ္႔၊ turbochargers ေတြကို၊ တတ္ဆင္အသံုးၿပဳၿခင္း၊ camshaft components ေတြကို DF miller-valve timing အၿဖစ္အစားထိုးလဲလွယ္ၿခင္းနဲ႔ UNIC ဆိုတဲ႔ 'unified controls' engine control system ကို၊ တတ္ဆင္အသံုးၿပဳၿခင္း၊ အစရိွတာေတြကို ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ ပါတယ္။

MARPOL regulation Annex VI : Prevention of air pollution by ships
အရ၊ သတ္မွတ္ထားတဲ႔၊ 'Emission Control Areas' ေတြမွာ၊ primary fuel အၿဖစ္ LNG ကို၊ အစားထိုး အသံုးၿပဳတဲ႔အတြက္ "NOx" လို႔ေခါါတဲ႔၊ noxious exhaust gas emissions ထုတ္လြွင္႔မွဳကို၊ မူလထက္ (၇၅) % အထိေလၽွာ႔ခၽနိဳင္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ (၅၀၀) ကုဗမီတာရိွတဲ႔ LNG tank (၂) လံုးကို၊ main deck မွာ တတ္ဆင္ထားၿပီး၊ bunker tank အၿဖစ္အသံုးၿပဳပါတယ္။

Reference : http://articles.maritimepropulsion.com/, ၿမန္မာအင္ဂၽင္နီယာဖိုရမ္ (၄)ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ စာေစာင္အတြက္ မန္ဘာတို႔ရဲ႕စကားသံမ်ား။

Remark : All images herein this website are for use of educational purpose only. The owner of this web site is not responsible for the consequences in case of violation to copyright, trademark, patent or other intellectual property rights of any third party.

Saturday, 19 May 2012

စက္ာပူ North - South MRT လမ္းအပိုင္း လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားစနစ္ၿပတ္ေတာက္မွဳ (၃)

စက္ာပူ North - South MRT လမ္းအပိုင္း လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားစနစ္ၿပတ္ေတာက္မွဳနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး၊ စံုစမ္းေရးေကာ္မတီမွ စတင္စစ္ေဆးေနၿပီၿဖစ္ပါတယ္။ Committee of Inquiry (COI) ဆိုတဲ႔ စံုစမ္းေရးေကာ္မတီမွာ ခရိုင္တရားသူႀကီး Tan Siong Thye မွ၊ ဥကၠဌအၿဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ နန္ယန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ စက္မွဳနွင္႔ ေလေႀကာင္းအင္ဂၽင္နီယာပါေမာကၡ Lim Mong King နဲ႔ အကၽဥ္းဌာန ညြန္ႀကားေရးမွဳး Soh Wai Wah တို႔မွ၊ အဖြဲ႔ဝင္အၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ Land Transport Authority (LTA) ဆိုတဲ႔ regulator အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕၊ ဥပေဒအကၽိဳးေဆာင္ အၿဖစ္ Allen & Gledhill ဥပေဒအဖြဲ႔မွ၊ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ Singapore Mass Rapid Transit (SMRT) ဆိုတဲ႔ operator ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း အဖြဲ႔အစည္းဖက္ရဲ႕၊ ဥပေဒအကၽိဳးေဆာင္အၿဖစ္ Drew & Napier ဆိုတဲ႔ နာမည္ႀကီး၊ ဥပေဒအဖြဲ႔မွ၊ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ပါတယ္။


Committee of Inquiry : Who's who

Attorney General (AG) ေရွ႕ေနခၽဳပ္ရံုး ဒုတိယေရွ႕ေနခၽဳပ္ Second Solicitor General Lionel Lee မွ၊ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ အၿဖစ္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ စက္ာပူ North - South MRT လမ္းအပိုင္း လၽွပ္စစ္ ဓါတ္အားစနစ္ၿပတ္ေတာက္မွဳနဲ႔ပက္သက္ၿပီး၊ သက္ေသစုစုေပါင္း (၁၀၈) ဦးရဲ႕ ထြက္ဆိုခၽက္ေတြ ကိုလည္း၊ စံုစမ္းေရးေကာ္မတီမွ စစ္ေဆးသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။ သက္ေသ (၁၀၈) ဦးမွာ ဘူတာရံုပိုင္ (၃၈) ဦး၊ ခရီးသည္ (၃) ဦးအပါအဝင္၊ SMRT ရထားေတြရဲ႕ ၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းေရး ကိစၥေတြကိုေဆာင္ရြက္ေနသူ အင္ဂၽင္နီယာမၽားနဲ႔၊ railway engineering နဲ႔ vibration engineering ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာကၽြမ္းကၽင္သူ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာမွ၊ expert witness (၁၁) ဦးရဲ႕ စံုစမ္းတြ႔ရိွခၽက္ေတြကိုပါ၊ ထည္႔သြင္းစစ္ေဆးသြားမွာ၊ ၿဖစ္ပါတယ္။

လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားစနစ္ၿပတ္ေတာက္မွဳရဲ႕ အေႀကာင္းရင္းရွာေဖြဖို႔နဲ႔ ေနာက္ထပ္ မၿဖစ္ေပါါေစရန္ တားဆီးနိဳင္ဖို႔ကို၊ အဓိကထား စံုစမ္းရန္ ဒုတိယေရွ႕ေနခၽဳပ္မွ၊ ေၿပာႀကားခဲ႔ပါတယ္။ ဒါ႔အၿပင္ floating slabs ေတြနဲ႔ အသစ္ေရာက္လာတဲ႔ တရုပ္ၿပည္ထုတ္ ရထားတြဲေတြေႀကာင္႔၊ claws ေတြေနရာေရြွ႕သြားၿခင္း မဟုတ္ ေႀကာင္းကို၊ ပဏာမစံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳေတြအရ သိရတယ္လို႔၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခၽဳပ္မွ၊ ေၿပာႀကားခဲ႔ ပါတယ္။

မွဳခင္းတပ္ဖြဲ႔ Criminal Investigation Department (CID) မွ Assistant Superintendent of Police လို႔ေခါါတဲ႔ ရဲဝန္ေထာက္ Roy Lim ကလည္း၊ အခၽိန္ (၁၃) ပတ္ခန္႔ယူကာ၊ အေထာက္အထား evidence ေတြ စုေဆာင္းရယူခဲ႔ေႀကာင္းနဲ႔၊ တမင္သက္သက္ လုပ္ႀကံဖၽက္စီးမွဳ sabotage မဟုတ္ေႀကာင္း၊ ထြက္ဆိုခဲ႔ပါတယ္။ မွဳခင္းတပ္ဖြဲ႔ဟာ၊ ရထားေမာင္းသူ (၂) ဦးရဲ႕ ထြက္ဆိုခၽက္ေတြအရ၊ ရထားလမ္း တေလၽွာက္၊ စစ္ေဆးခဲ႔ပါတယ္။ ရထားမွတ္ (၁၃၃) ေမာင္းနွင္သူဟာ ၊ဒီဇင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ 'Dhoby Ghuat' ဘူတာမဝင္ခင္၊ ရထားတြဲေအာက္မွ၊ မီးပြား spark ေတြထြက္လာတာ၊ ေတြ႔ရတယ္လို႔၊ ပဏာမ စစ္ေဆးခၽက္မွာထြက္ဆိုခဲ႔ပါတယ္။ 

'Dhoby Ghuat' ဘူတာမွထြက္ၿပီး၊ မီတာ (၂၀၀) ခန္႔ေမာင္းနွင္သြားစဥ္၊ မီးပြားေတြ ထြက္ရံုမက၊ ေညွာ္နံ႔လည္းရကာ၊ တခုခုေပါက္ကြဲသလို အသံကိုပါႀကားရတယ္လို႔၊ သိရပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာပဲ ရထားေမာင္းနွင္ခန္းမွာ fault အခၽက္ၿပမီးလင္းလာၿပီး၊ 'Braddell' ဘူတာအေရာက္မွာေတာ႔ လၽွပ္စစ္ ဓါတ္အားစနစ္ ၿပတ္ေတာက္သြားေႀကာင္း၊ ထြက္ဆိုခဲ႔ပါတယ္။ ရထားမွတ္ (၁၃၅) ေမာင္းနွင္သူကေတာ႔ ၊ဒီဇင္ဘာလ (၁ရ) ရက္ေန႔မွာ 'City Hall' ဘူတာ အထြက္မွာ၊ တခုခုေပါက္ကြဲသလို အသံႀကားရၿပီး၊ ေညွာ္နံ႔လည္း ရတယ္လို႔ ထြက္ဆိုခဲ႔ပါတယ္။ ရဲဝန္ေထာက္ Roy Lim ဟာ ဒီဇင္ဘာ (၁၆) ရက္ေန႔ညမွာ ရထားလမ္းတေလၽွာက္စစ္ေဆးစဥ္ third rail ရဲ႕ ေနရာတခၽိဳ႕မွာ အက္ကြဲမွဳေတြ၊ ေတြ႔ခဲ႔တယ္လို႔ ထြက္ဆိုခဲ႔ပါတယ္။

ပထမေန႔မွာ စံုစမ္းေရးေကာ္မတီသို႔ SMRT နဲ႔ LTA တို႔ရဲ႕ ဥပေဒအကၽိဳးေဆာင္မၽားမွ၊ တင္သြင္းခဲ႔တဲ႔ေလၽွာက္လွဲခၽက္ေတြဟာ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္း ပါတယ္။ အိုမင္းေနၿပီၿဖစ္တဲ႔ aging infrastructure ရထားလမ္းဆိုင္ရာအစိတ္အပိုင္းေတြနဲ႔ အသံုးၿပဳထားတဲ႔ ပစၥည္းေတြရဲ႕ material defects ေတြေႀကာင္႔၊ စက္ာပူ North - South MRT လမ္းအပိုင္း လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားစနစ္ ၿပတ္ေတာက္မွဳၿဖစ္ေပါါခဲ႔ရတယ္လို႔၊ SMRT ဥပေဒ အကၽိဳးေဆာင္ Cavinder Bull မွ၊ စတင္ေလၽွာက္လဲခၽက္ေပးခဲ႔ပါတယ္။ North - South နဲ႔ East - West MRT ရထားလမ္းပိုင္းေတြကို၊ (၁၉၈၀) ခုနွစ္မွာ MRTC လို႔ေခါါတဲ႔၊ Mass Rapid Transit Corporation မွတည္ေဆာက္ခဲ႔ၿပီး၊ (၁၉၈ရ) ခုနွစ္မွာ SMRT ဟာ၊ operator အၿဖစ္၊ ရထားေတြ စတင္ေၿပးဆြဲခဲ႔ပါတယ္။ (၁၉၉၅) ခုနွစ္မွာေတာ႔ LTA ဟာ၊ ရထားလမ္းဆိုင္ရာ infrastructure အစိတ္အပိုင္းေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမွဳကို၊ MRTC ထံမွ၊ လြဲေၿပာင္းယူခဲ႔ ပါတယ္။

North - South လမ္းအပိုင္း၊ Novena ဘူတာမွ City Hall ဘူတာအထိ၊ ရထားလမ္းပိုင္းကို phase I အၿဖစ္၊ သတ္မွတ္ပါတယ္။ phase I မွာ တတ္ဆင္ထားတဲ႔ claws အမၽားစုဟာ၊ ပထမဆံုး ထုတ္လုပ္ခဲ႔တဲ႔ first generation claws ေတြၿဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ထပ္အသစ္ထပ္မံထုတ္လုပ္တဲ႔ new generation claws ေတြနဲ႔၊ အစားထိုးလဲလွယ္သင္႔တယ္လို႔ (၁၉၈၇) ခုနွစ္မွာ၊ Bricknell Willis ဆိုတဲ႔၊ ၿဗိတိသၽွကုမၼဏီမွ၊ MRTC ကို အႀကံေပးခဲ႔ေႀကာင္း၊ SMRT ရဲ႕ ဥပေဒ အကၽိဳးေဆာင္မွ၊ စံုစမ္းေရးေကာ္မတီသို႔ေလၽွာက္လဲခဲ႔ ပါတယ္။ 

Bricknell Willis ဆိုတဲ႔၊ ၿဗိတိသၽွကုမၼဏီဟာ၊ ရထားလမ္းပိုင္း phase I မွာတတ္ဆင္ထားတဲ႔ third rail system ထုတ္လုပ္သူ manufacturer ၿဖစ္တဲ႔ အၿပင္၊ third rail system ရဲ႕ design ကိုပါေရးဆြဲခဲ႔တဲ႔၊ အဖြဲ႔အစည္းၿဖစ္ပါတယ္။ ေၿပာင္းလဲတတ္ဆင္ဖို႔ အႀကံေပးခဲ႔တဲ႔ claws ေတြဟာ split pin type claws ေတြၿဖစ္ၿပီး၊ vibration ဒဏ္ကို ခံနိဳင္ရည္ရိွတယ္လို႔၊ ဆိုပါတယ္။ split pin type claws ေတြကို၊ ေၿပာင္းလဲအသံုးၿပဳခဲ႔တဲ႔ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ third rail system ေတြမွာ၊ ဒီေန႔အထိ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားစနစ္ ၿပတ္ေတာက္မွဳၿဖစ္ေပါါၿခင္းမရိွခဲ႔တာကိုလည္း၊ SMRT ရဲ႕ ဥပေဒ အကၽိဳးေဆာင္မွ၊ ထည္႔သြင္းေလၽွာက္လဲခဲ႔ပါတယ္။

claws ေတြေၿပာင္းလဲတတ္ဆင္ရန္၊ အႀကံေပးခၽက္ကို MRTC မွ၊ ပယ္ခၽခဲ႔ပါတယ္။ (၁၉၉၅) ခုနွစ္မွာေတာ႔ claw အခၽိဳ႕ၿပဳတ္ထြက္ေနတာကို၊ စစ္ေဆးေတြ႔ရိွၿပီး၊ SMRT မွ Bricknell Willis ကုမၼဏီရဲ႕ အႀကံေပးခၽက္ေတာင္းခံခဲ႔ပါတယ္။ high speed ramp area လို႔ေခါါတဲ႔ အရိွန္ၿမွင္႔ကာေမာင္းနွင္မယ္႔ ရထားလမ္းပိုင္းေတြမွာ၊ ယာယီအၿဖစ္ plastic cable ties ေတြအသံုးၿပဳကာ၊ claws ေတြကို ခၽည္ေနွာင္ထားဖို႔၊ Bricknell Willis ကုမၼဏီမွ ၿပန္ႀကားခဲ႔ပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာပဲ SMRT ဟာ LTA ရဲ႕ ခြင္႔ၿပဳခၽက္အရ၊ stainless steel housings ေတြ တတ္ဆင္ကာ၊ claws ေတြေနရာ မေရြွ႕ေစဖို႔၊ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေႀကာင္း၊ သိရပါတယ္။ SMRT အေနနဲ႔ ေနာက္ဆံုးေပါါ last generation claws ေတြကို၊ အစားထိုးတတ္ဆင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားေႀကာင္းကိုလည္း၊ 

SMRT ရဲ႕ ဥပေဒအကၽိဳးေဆာင္မွ၊ ထည္႔သြင္းေလၽွာက္လဲခဲ႔ပါတယ္။ phase I မွာ လက္ရိွ တတ္ဆင္ထားတဲ႔၊ claws ေတြဟာ cast iron claws ေတြၿဖစ္ၿပီး၊ last generation claws ေတြၿဖစ္တဲ႔ fifth - generation claws ေတြကေတာ႔ cast stainless steel claws ေတြၿဖစ္ၿပီး၊ claw နဲ႔ fastener ကို၊ bolts & nuts ေတြသံုးကာ၊ တတ္ဆင္ရပါတယ္။


Expert witness

railway engineering နဲ႔ vibration engineering ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာကၽြမ္းကၽင္သူ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာမွ၊ expert witness ေတြရဲ႕၊ စစ္ေဆးေတြ႔ရိွခၽက္ေတြကို၊ ေရွ႕ေနခၽဳပ္ရံုးသို႔ တိုက္ရိုက္ တင္ၿပခဲ႔ၿပီးၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ မွာၿဖစ္ေပါါခဲ႔တဲ႔ North - South MRT လမ္းအပိုင္း လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားစနစ္ ၿပတ္ေတာက္မွဳဟာ၊ claws assembly မွ၊ fastener ေတြကၽိဳးပဲ႔ၿပီး၊ insulator ေနရာေရြ႔သြားၿခင္းေႀကာင္႔ ၿဖစ္ပြားခဲ႔ရေႀကာင္း၊ fastener ေတြကၽိဳးပဲ႔ရၿခင္းဟာ manufacturing faults ဆိုတဲ႔၊ စတင္ ထုတ္လုပ္စဥ္ ကတည္းက design ဆိုင္ရာနဲ႔ material composition ေႀကာင္႔ၿဖစ္ေႀကာင္း၊ expert witness ေတြရဲ႕ စစ္ေဆးေတြ႔ရိွခၽက္ေတြမွာ၊ ေဖာ္ၿပခဲ႔ပါတယ္။ဒီဇင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ မွာၿဖစ္ေပါါခဲ႔တဲ႔ North - South MRT လမ္းအပိုင္း လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားစနစ္ ၿပတ္ေတာက္မွဳကေတာ႔ third rail အက္ကြဲမွဳေတြေႀကာင္႔၊ ၿဖစ္ပြားခဲ႔ရေႀကာင္း၊ ကာလႀကာရွည္စြာ အသံုးၿပဳခဲ႔တဲ႔ အတြက္ third rail ဟာ၊ ခိုင္ခန္႔မွဳအားနည္းပါးခဲ႔ရၿပီး၊ အက္ကြဲမွဳေတြၿဖစ္ေပါါရေႀကာင္း၊ ၊ expert witness ေတြရဲ႕ စစ္ေဆးေတြ႔ရိွခၽက္ေတြကို၊ ကိုးကားကာ SMRT ရဲ႕ ဥပေဒအကၽိဳးေဆာင္မွ၊ ေလၽွာက္လဲခဲ႔ပါတယ္။

SMRT ဟာ၊ ရထားနဲ႔ပက္သက္သမၽွ၊ ပစၥည္းဝယ္ယူေရးဆိင္ရာ procurement ကိစၥရပ္တိုင္းကို၊ LTA သို႔တင္ၿပၿပီး၊ ခြင္႔ၿပဳခၽက္ရယူကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အပိုပစၥည္း spare parts နဲ႔ ၿပဳၿပင္ထိမ္းသိမ္းေရး maintenance ဆိုင္ရာကိစၥေတြ နဲ႔ပက္သက္ၿပီး၊ ဘ႑ာေရးအပိုင္းမွာ ကန္႔သတ္ၿခင္း မရိွပဲ သံုးစြဲခဲ႔တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ၿပဳၿပင္ထိမ္းသိမ္းေရးေတြေဆာင္ရြက္ရာမွာ မူလထုတ္လုပ္သူ manufacturers မၽားမွ၊ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ စံခၽိန္စံညြွန္း standards ေတြထက္ပိုၿပီး၊ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အၿပင္ တိုးလာတဲ႔ ေၿပးဆြဲမွဳ အေခါက္ရည္အႀကိမ္ အရည္အတြက္၊ တိုးလာတဲ႔ခရီးသည္ အရည္အတြက္အရ၊ ၿပဳၿပင္ထိမ္းသိမ္းေရးေတြကိုလည္း၊ တိုးၿမွင္႔ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေႀကာင္း၊ SMRT ရဲ႕ ဥပေဒအကၽိဳးေဆာင္မွ၊ ေလၽွာက္လဲခဲ႔ပါတယ္။   


SMRT ဟာၿပဳၿပင္ထိမ္းသိမ္းေရးေတြေဆာင္ရြက္ရာမွာ၊ improvement အေနနဲ႔ တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၿခင္း မရိွတဲ႔အတြက္၊ စက္ာပူ North - South MRT လမ္းအပိုင္း လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားစနစ္ ၿပတ္ေတာက္မွဳ ၿဖစ္ေပါါခဲ႔ရတယ္လို႔၊ LTA ရဲ႕ ဥပေဒ အကၽိဳးေဆာင္ Andrew Yeo မွ၊ စတင္ေလၽွာက္လဲခၽက္ေပးခဲ႔ပါတယ္။ သံလမ္းနဲ႔ထိေတြ႔မယ္႔ ရထားဘီးေတြရဲ႕ မၽက္နွာၿပင္ဟာ၊ ညီညာမွဳ မရိွတဲ႔အတြက္၊ vibrations ေတြ ၿဖစ္ေပါါခဲ႔ရတယ္လို႔၊ ဆိုပါတယ္။ Vipac Engineering ဆိုတဲ႔၊ ႀသစေတးလၽွအေၿခစိုက္၊ ဓါတ္ခြဲခန္း စမ္းသတ္မွဳကုမၼဏီရဲ႕ သရုပ္ၿပစမ္းသတ္မွဳ simulation test အရ၊ ဝိုင္းစက္ညီညာၿခင္းမရိွပဲ၊ အခၽိဳင္႔ေတြ ရိွေနတဲ႔ ရထားဘီး မၽက္နွာၿပင္ေႀကာင္႔ excessive vibration ေတြၿဖစ္ေပါါရေႀကာင္း၊ ကိုးကားေလၽွာက္လဲသြားပါတယ္။ 

Reference & Image credit to : The New Paper, April 17 & 18, 2012., The Strait Times, April 17 & 18, 2012.,

Remark : All images herein this website are for use of educational purpose only. The owner of this web site is not responsible for the consequences in case of violation to copyright, trademark, patent or other intellectual property rights of any third party.