Pages

Saturday, 23 July 2011

CO2 installation system - အပိုင္း (၁)

ၿမန္မာအင္ဂၽင္နီယာဖိုရမ္  http://www.myanmarengineer.org မွ၊ ကူးယူေဖာ္ၿပပါတယ္။

သေဘ္ာစက္ခန္းဆိုတဲ႔ engine room ဟာ၊ အပူရိွန္ေရာ၊ ေလာင္စာေတြပါရိွေနတာမို႔ မီးေလာင္မွဳ အလြယ္ တကူ၊ ေပါါေပါက္ နိဳင္တဲ ႔ေနရာၿဖစ္သလို၊ cargo ship ေတြသယ္ေဆာင္ရတဲ႔ ကုန္ေတြဟာလည္း၊ မီးေလာင္ မွဳ အလြယ္တကူ ေပါါေပါက္နိဳင္တဲ႕ ကုန္မၽိဳးေတြၿဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေႀကာင္႔မို႔ သေဘ္ာဆိုတာ အခၽိန္ မေရြး မီးေလာင္တတ္တဲ႔၊ ယာဥ္တမၽိဳးအၿဖစ္သတ္မွတ္နိဳင္ပါတယ္။

မီးေလာင္တဲ႔ အခါ၊ ေလာင္ကၽြမ္းမွဳပမာဏေပါါမူတည္ၿပီး၊ portable extinguisher ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းသတ္သ လို၊ ေလာင္ကၽြမ္းမွဳ ပမာဏမၽားတဲ႔အခါ fixed extinguishing system ေတြကိုအသံုးၿပဳ၊ ၿငိမ္းသတ္ရပါ တယ္။

fire main system, automatic fire sprinkler system, foam installation system ေတြနဲ႔ ကာဘြန္ ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ဓါတ္ေငြ႔ကို အသံုးၿပဳတဲ႔ CO2 installation system တို႔ဟာ၊ fixed extinguishing system ေတြၿဖစ္ၿပီး၊ အဲဒီထဲက CO2 installation system နဲ႔ပက္သက္လို႔၊ မွတ္သားမိသေလာက္ေလး ကို၊ ေဖာ္ၿပပါ႔မယ္။

ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓါတ္ေငြ႔ရဲ႕ ရုပ္ဂုဏ္သတၱိ physical properties ေတြနဲ႔၊ ဓါတ္ရုပ္ဂုဏ္သတၱိ chemical properties ေတြ ဟာ၊ မီးၿငိမ္းသတ္ရာမွာ၊ အသံုးဝင္တာကို၊ ေတြ႔ရပါတယ္။ non-flammable ကိုယ္တိုင္မီးမေလာင္နိဳင္ၿခင္း၊ သာမန္အပူခၽိန္မွာ အေငြ႔အေနနဲ႔ ရိွေနၿခင္း၊ ေလထက္ ၁ ဆခြဲခန္႔ သိပ္သည္း ဆ ရိွၿခင္း၊ သိုေလွာင္ ၿဖည္႔ဆည္းရာမွာ လြယ္ကူၿခင္း၊ နဲ႔ မီးမေလာင္နိဳင္တဲ႔ ဓါတ္ေငြ႔ၿဖစ္ၿခင္း အစရိွတဲ႔ ေယဘုယၽဂုဏ္သတၱိေတြေႀကာင္႔၊ CO2 ကို တြင္ကၽယ္စြာ အသံုးၿပဳႀကပါတယ္။

ေလထက္ ၁ ဆခြဲခန္႔ သိပ္သည္းဆရိွေနတဲ႔အတြက္၊ CO2 ကိုလြွတ္လိုက္တဲ႔အခါ မီးေလာင္တဲ႔ေနရာ compartment အတြင္း မီးကို အလြွာတခုအေနနဲ႔ အုပ္မိုးေပးထားၿပီး၊ မီးေလာင္မွဳကို အားေပးတဲ႔ ေလထု အတြင္းမွ၊ ေအာက္စီဂၽင္နဲ႔ ထိေတြ႔မွဳကို၊ ၿဖတ္ေတာက္တားဆီးေပးနိဳင္ပါတယ္။ bottles ေလွာင္အိုးေတြ အတြင္းသို႔ ၿဖည္႔ဆည္းရာမွာလည္း၊ liquefied ဓါတ္ေငြ႔ရည္ အၿဖစ္ၿဖည္႔သြင္းနိဳင္သလို၊ pressure အေနနဲ႔ 50 bars ေအာက္မွာ၊ သိုေလွာင္ထားနိဳင္တာကို လည္း၊ ေတြ႔နိဳင္ပါတယ္။ liquefied အေနနဲ႔ သိုေလွာင္ ထားတဲ႔ non-flammable ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ကို၊ မီးေလာင္တဲ႔ေနရာသို႔၊ released ပို႔လြွတ္ လိုက္ တဲ႔ အခါ၊ atmosphere အတြင္းကိုေရာက္သြားတာနဲ႔ gas အၿဖစ္ေၿပာင္းလဲသြားသလို၊ atmosphere မွ၊ အပူရိွန္ ကိုပါ၊ ကၽဆင္းေစပါတယ္။

CO2 ရဲ႕ advantages အားသာခၽက္ေတြကေတာ႔၊ non-corrosive gas ၿဖစ္ၿခင္း၊ အလြယ္တကူ ထုတ္ယူ ရရိွနိဳင္ၿခင္း၊ non-conductivity ေခါါတဲ႔ လၽပ္စစ္ဓါတ္ မကူးနိဳင္ၿခင္း၊ အသံုးၿပဳၿပီတဲ႔အခါ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း residue အေနနဲ႔ အကၽြင္းအကၽန္ မရိွၿခင္း၊ အစရိွတာေတြၿဖစ္ပါပါတယ္။ ဘယ္အရာမဆို အားသာခၽက္ေတြ ရိွသလို၊ အားနည္းခၽက္ေတြလည္းရိွစၿမဲမို႔ disadvantages ကိုႀကည္႕မယ္ဆိုရင္၊ CO2 ဟာ အဆိပ္ဓါတ္ေငြ႔ toxic gas ၿဖစ္တာကိုေတြ႔ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။

toxic gas ၿဖစ္တဲ႔ CO2 ဟာ၊ suffocating ဆိုတဲ႔ အသက္ရွဳကၽပ္ၿခင္းကိုေပါါေပါက္ေစတာမို႔၊ ႔ေလထု အတြင္းမွာ ၉ % ထက္ေကၽာ္ တာနဲ႔၊ အသက္ရွဴကၽပ္ကာ သတိလစ္ေမ႔ေမၽာေစတတ္ပါတယ္။ ဒါ႔အၿပင္ မီးၿငိမ္းသတ္တဲ႔အခါ၊ အခၽိန္ အေတာ္ႀကာ ဆက္တိုက္အသံုးၿပဳထားဖို႔လိုအပ္ၿပီး၊ အကယ္၍ ခဏသာ သံုးၿၿပီး၊ မီးၿငိမ္းသြားၿပီအထင္နဲ႔ compartment ကိုဖြင္႔ကာ၊ ၿပင္ပေလနဲ႔ထိေတြ႔ေပးလိုက္တဲ႔အခါ၊ re-ignition ၿဖစ္ေပါါ ၿပီး၊ မီးၿပန္ေလာင္တတ္တာကိုလည္းေတြ႔ရပါတယ္။


Fig. CO2 cylinders

CO2 ကိုပို႔လြွတ္ၿပီး၊ မီးေလာင္တဲ႔ေနရာမွာ အလံုးအရင္းနဲ႔ အလြွာတခုလို၊ ဖံုးအုပ္ၿငီမ္းသတ္တာမို႔ total flooding system လို႔လည္းေခါါႀကပါတယ္။ fixed CO2 system သို႔မဟုတ္ total CO2 flooding system မွာ၊ machinery space နဲ႔ cargo spaces တို႔နဲ႔သီးၿခားအခန္းတခန္းအတြင္း CO2 bottles ေတြကို စုစည္း သိုေလွာင္ထားပါတယ္။ CO2 bottles သို႔မဟုတ္ cylinders ေတြကို၊ common manifold မွတဆင္႔၊ တလံုးနဲ႔တလံုး သြယ္တန္းခၽိတ္ဆက္ထားပါတယ္။ non-return valve ေတြထည္႔သြင္းတတဆင္ထားတာမို႔၊ cylinder တလံုးၿခင္းလဲွလွယ္တာေတြ၊ CO2 ၿဖည္႔သြင္းတာကို၊ အလြယ္ တကူေဆာင္ရြက္နိဳင္ပါတယ္။

CO2 installation system အတြက္၊ SOLAS regulation အရ၊ သတ္မွတ္ခၽက္ေတြကို၊ အနည္းငယ္ေဖာ္ၿပ ပါဦးမယ္။ cargo space အတြက္အသံုးၿပဳမယ္႔ CO2 ပမာဏ၊ volume ဟာ အႀကီးဆုံုး cargo space ထုထည္ရဲ႕ ၃၀ % ရိွရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ machinery space မွာအသံုးၿပဳမယ္ဆိုရင္ အႀကီးဆုံုး machinery space ထုထည္ရဲ႕ ၄၀ % ရိွရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ machinery space ဟာ၊ main engine, generator engine နဲ႔ boiler ကဲ႔သို႔၊ casing ေတြပါတဲ ႔ေန ရာ မၽိဳးၿဖစ္ခဲ႔ ရင္ အဲဒီ machinery space ထုထည္ရဲ႕ ၃၅ % ပမာဏ ရိွရမွာၿဖစ္ပါတယ္။

ဒါ႔အၿပင္ CO2 ကို release လြွတ္လိုက္တာနဲ႔ CO2 ရဲ႕ volume ထုထည္ပမာဏ ၈၅ % ဟာ၊ (၂) မိနစ္အတြင္း၊ မီးေလာင္တဲ ႔ေနရာကိုေရာက္နိဳင္ ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ 228 bar hyro-test pressure ပမာဏ ခံနိဳင္တဲ႔၊ cylinder ေတြကို၊ တတ္ဆင္ အသံုးၿပဳရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ CO2 bottles သို႔မဟုတ္ cylinders ေတြ ကို၊ high internal pressure ကိုခံနိဳင္ဖို႔၊ solid drawn steel material process နဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ CO2 cylinders ေတြကို၊ CO2 room မွာ machinery space အတြက္အသံုးၿပဳရမယ္႔ CO2 bottle အုပ္စုနဲ႔ cargo space အတြက္အသံုးၿပဳရမယ္႔ CO2 bottle အုပ္စုဆိုၿပီး၊ bank ေတြခြဲကာ တတ္ဆင္ေနရာ ခၽထားပါတယ္။

CO2 system control cabinet မွာ၊ limit switch တလံုးကိုတတ္ဆင္ထားပါတယ္။ cabinet တခါးကို ဖြင္႔လိုက္တာာနဲ႔ limit switch ဟာ၊ CO2 alarm ကို activated ၿဖစ္ေစၿပီး CO2 flooding alarm လို ႔ေခါါ ပါတယ္။ တနည္းအားၿဖင္႔ CO2 လြွတ္ေတာ႔မယ္ ဆိုတာကို၊ အသိေပးၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႔အၿပင္ အဲဒီ limit switch ဟာ၊ main switch board မွ၊ colour plate for MCB အရသတ္မွတ္ထားတဲ႔၊ အနီေရာင္ emergency stop ဆိုတဲ႔ MCB ေတြအားလံုးကို၊ trip ၿဖစ္သြားေစပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ Colour plate for MCB နဲ႔ပက္သက္ၿပီးေဖာ္ၿပပါရေစ။ Colour Plate for MCBs မွာ Emergency Stop, Preferential Trip နဲ႕ Sequential Start တို႕ကို Colour Code ခဲြၿပီးၿပထားပါတယ္။ Piping Colour Code လိုသတ္မွတ္ခၽက္ တခုၿဖစ္ပါတယ္။

1. Emergency Stop - အနီေရာင္ Colour Plate ေလးနဲ႕ၿပထားပါတယ္။ Engine Room Blower Fans ေတြ၊ Pump Room Blower Fans ေတြ၊ Purifier ေတြ၊ Fuel Oil (F.O) Transfer Pump, Diesel Oil (D.O) Transfer Pump ေတြ၊ Boiler, Incinerator ေတြကို အေရးေပါ္အေၿခအေနမွာ ရပ္ၿပစ္္ဖို႕လိုရင္ Local လို႕ေခါ္တဲ႕ ေမာင္းထားတဲ႕ Panel ကေနသြားၿပီးရပ္စရာမလိုပဲ Bridge ဒါမွမဟုတ္ Engine Room အဝင္က Emergency Stop ဆိုတဲ႕ Push Button ကိုနွိပ္လိုက္တာနဲ႕ Main Switch Board မွာရွိတဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ MCB ေတြဟာ Trip ၿဖစ္သြားၿပီး Power ကိုၿဖတ္ခၽလိုက္မွာပါ။ ဒါဟာလည္း Class Survey Item ပါ။ စစ္ေဆးေလ႕ရွိပါတယ္။

2. Preferential Trip - 1st Preferential Trip နဲ႕ 2nd Preferential Trip ဆိုၿပီး ၂ဆင္႕႐ွိကာ Colour Code ၂ မၽိဳးနဲ႕ သတ္မွတ္ပါတယ္၊ လေမၼာ္ေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္ နဲ႕ အၿပာေရာင္ စတဲ႕ Colour Plate ေလးေတြနဲ႕ ၿပထားေလ႕ရွိပါတယ္။

Generator ေတြ Parallel ေမာင္းၿပီး Load ေတြသံုးထားတဲ႕အခါပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ၁ လံုးတည္းေမာင္းၿပီး Load ေတြ သံုးထားတဲ႕အခါပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္၊ အေႀကာင္းတခုခုေႀကာင္႕ Consumption ဟာ သတ္မွတ္ထားတာနဲ႕ ပိုလာရင္၊ မၽားလာရင္ Generator ကို Over Load မၿဖစ္ေအာင္ Generator Main ACB (Air Circuit Breaker) ရဲ႕ Protection System က ၿဖတ္ခၽလိုက္မွာပါ။ အဲဒီလို Power System တခုလံုးကို ၿဖတ္မခၽခင္မွာ Essential Load ေတြကိုပဲ ခၽန္ထားၿပီး Non-essential Load ေတြကို အလိုအေလၽာက္ ပထမအႀကိမ္၊ ဒုတိယ အႀကိမ္ ဆိုၿပီး Stage ေတြခြဲကာ ေလၽွာ႕ခၽပါတယ္။

Non-essential Load ေတြသံုးထားတဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ MCB ေတြဟာ အလိုအေလၽာက္ Trip ၿဖစ္သြားၿပီး Power ကိုၿဖတ္ခၽလိုက္ မွာပါ။ Air Conditioning Plant, Provision Refrigeration Plant, Galley Exhaust Fan နဲ႕ Galley Power Supply ေတြပါ ေလ႕႐ွိပါတယ္။

3. Sequential Start - အစိမ္းေရာင္ Colour Plate ေလးနဲ႕ ၿပေလ႕႐ွိပါတယ္။ Sequential Start ဟာ အေႀကာင္းတစံုတခုေႀကာင္႕ Electrical Power Failure/ Black out ၿဖစ္ခဲ႕ၿပီး Power ဟာ Manually ၿဖစ္ၿဖစ္၊ Automatically ၿဖစ္ၿဖစ္ Reactivated ၿပန္ရခဲ႕ရင္ Power Failure မၿဖစ္ခင္က ေမာင္းေနတဲ႕ အေရးႀကီးတဲ႕ Essential Load ေတြကို လူကသြားၿပီး Start လုပ္စရာမလိုပဲ မိမိဘာသာ အလိုအေလၽာက္ ၿပန္ေမာင္းရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ Main Cooling Sea Water Pump, Generator Cooling Fresh Water pump နဲ႕ Steering Gear တို႕ပါဝင္ပါတယ္။


Fig. control cabinet

Fig. pneumatically operated quick closing valves

တခၽိဳဳ႔သေဘ္ာေတြမွာေတာ႔၊ breaker ေတြကို trip ၿဖစ္ေစရံုသာမက၊ fuel tank ေတြနဲ႔ lubricating oil tank ေတြမွာတတ္ဆင္ ထားတဲ႔၊ pneumatically operated quick closing valve ေတြကိုပါ၊ automatically shut off အလိုအေလၽွာက္ပိတ္ေစပါ တယ္။ ဒါ႔အၿပင္ CO2 ကို၊ လြွတ္တဲ႔အခါ၊ machinery space နဲ႔ cargo space ကိုခြဲနိဳင္ဖို႔ main piping မွာ၊ master valves ေတြကို ထည္႔သြင္းတတ္ဆင္ထား ပါတယ္။

Post credit to : ဦးရီးထြန္း http://www.myanmarengineer.org
Image credit to : http://marineinsight.com, http://www.rongded.com, http://bz4.kr/zbxe/know_piping/4297

No comments:

Post a Comment