Pages

Sunday, 14 August 2011

GMDSS - Global Maritime Distress Safety System

IMO လို႔ေခါါတဲ႔ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေရေႀကာင္းအဖြဲ႔အစည္းမွ (၁၉၉၃) ခုနွစ္ မွာ စတင္ကာ၊ (၁၉၉၉) ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွ စၿပီး သက္ဝင္လွဳပ္ရွားေစဖို႔၊ ၿပဌာန္းလိုက္တဲ႔ SOLAS Regulation Chapter IV ေႀကာင္႔ GMDSS လို႔ေခါါတဲ႔ global maritime distress and safety system ေပါါေပါက္ လာၿပီး၊ ေရေႀကာင္းဆက္သြယ္ေရးေလာက၊ တိုးတက္ေၿပာင္းလဲခဲ႔သလို၊ GRT တန္ (၃၀၀) နဲ႔ အထက္ သေဘ္ာတိုင္းမွာ တတ္ဆင္အသံုးၿပဳလာရပါတယ္။


ဟိုးအရင္က သေဘ္ာဟာ၊ အေႀကာင္းတစ္စံုတစ္ခုေႀကာင္႔၊ ေဘးအနၱရာယ္ ကၽေရာက္ခဲ႔ၿပီး ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီအတြက္ distress signal ေပးပို႔ေတာင္းခံတဲ႔အခါ၊ morse code သံုး ေႀကးနန္းေတြကို အၿခား သေဘ္ာေတြနဲ႔ ကမ္းေၿခအဖြဲ႔အစည္းေတြမွ၊ လက္ခံရရိွမွဳၿခင္း မရိွတာေတြလည္း၊ ေပါါေပါက္ေလ့ ရိွခဲ႔ပါတယ္။ GMDSS system မွာ၊ morse code ေတြသံုးလို႔၊ အႀကာႀကီးထိုင္ကာ ေပးပို႔ အကူအညီေတာင္းခံရန္ မလိုအပ္ေတာ႔ပဲ၊ ခလုပ္ကေလး တခၽက္နွိပ္ရံုနဲ႔ သတင္းေပးပို႔ခၽက္မွာ၊ သေဘ္ာရဲ႕ တည္ေနရာအတိအကၽ အပါအဝင္၊ အၿခားအခၽက္အလက္မၽားနဲ႔အတူ၊ အနီးဆံုးကမ္းေၿခအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အနီးပါတ္ဝန္းကၽင္မွ သေဘ္ာမၽားထံ၊ ခၽက္ၿခင္း ေရာက္သြားနိုင္ၿခင္း၊ တိုေတာင္းတဲ႔ အခၽိန္ကာလအတြင္းမွာ ရွာေဖြေရးနွင္႔ ကယ္ဆယ္ေရး search & rescue ကိစၥကို အခၽိန္နဲ႔ တေၿပးညီ၊ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ၿခင္း၊ အစရိွတဲ႔ အားသာခၽက္ေတြရိွပါတယ္။

GMDSS system တတ္ဆင္အသံုးၿပဳတဲ႔ အေၿခခံရည္ရြယ္ခၽက္ကို၊ search & rescue ဆိုတဲ႔ ရွာေဖြေရးနွင္႔ ကယ္ဆယ္ေရး အတြက္လို႔ေၿပာလို႔ရေပမယ္႔၊ ေရေႀကာင္းသြားလာေရး navigational နဲ႔ မိုးေလဝသ meteorological ဆိုင္ရာ အေရးႀကီးထုတ္ၿပန္ေႀကၿငာခၽက္မၽားနဲ႔ ခန္႔မွန္းခၽက္မၽားကိုလည္း၊ ရယူနိဳင္ ပါတယ္။ GMDSS ဟာ EPIRB ဆိုတဲ႔ emergency position indicating radio beacon, DSC ဆိုတဲ႔ digital selective calling, NAVTEX နဲ႕ INMARSAT ဆိုတဲ႔၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ (၄) မၽိဳးကိုေပါင္းစပ္ အသံုးၿပဳထားတာၿဖစ္ပါတယ္။

(၁၉) ရာစုမွာ ေရဒီယိုဆက္သြယ္မွဳ စတင္ေပါါေပါက္လာၿပီး၊ ဆင္ၿမဴရယ္ေမာ႔စ္ တီထြင္ခဲ႔တဲ႔ morse code ေတြကိုသံုးကာ (၁၈၄၄) ခုနွစ္ မွစၿပီး၊ distress နဲ႕ safety telecommunications ကိစၥမၽားအတြက္၊ ကုန္သြယ္ေရေႀကာင္းေလာကမွာ အသံုးၿပဳခဲ႔ပါတယ္။ morse code ေတြကို သံုးကာ ဆက္သြယ္ေနရာမွ၊ (၁၉၁၂) ခုနွစ္ Titanic တိုက္တန္းနစ္သေဘ္ာ နစ္ၿမဳတ္ရာကစၿပီး၊ ကယ္ဆယ္ေရး distress signal အတြက္ 500 KHz ရိွတဲ႔ MF band ကိုသံုးရန္၊ ITU ဆိုတဲ႔ International Telecommunications Union မွ စတင္ၿပဌာန္းခဲ႔ပါတယ္။

သေဘ္ာတစီးစီးမွ morse code သံုးကာေပးပို႔တဲ႔ distress signal ကို၊ အနီးဆံုးကမ္းေၿခ radio station မွ radio operatorဟာ ေစာင္႔ဆိုင္းဖမ္းယူမွသာ၊ သိရိွနိဳင္မွာၿဖစ္သလို၊ အနီးဆံုးကမ္းေၿခ station မွေပးပို႔တဲ႔ အခၽက္အလက္ေတြကိုလည္း၊ သေဘ္ာေပါါမွ ေရဒီယိုအရာရိွ/ ေရဒီယိုေအာ္ပေရတာဟာ ေရဒီယိုခန္းမွာ၊ အခၽိန္ၿပည္႔ ေစာင္႔ဆိုင္းဖမ္းယူမွသာ၊ ရနိဳင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႔အၿပင္ သေဘ္ာနဲ႔ အနီးဆံုးကမ္းေၿခ ship to shore radio communication ဆက္သြယ္မွဳအတြက္၊ short range radio frequency ကို အသံုးၿပဳတဲ႔အခါ၊ 500 KHz MF band ဟာ၊ အတိုင္းအတာ အကန္႔အသတ္ရိွတဲ႔အတြက္၊ long range radio frequency band ေတြကို အသံုးၿပဳဆက္သြယ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဥပမာ (၁၉၇၄) ခုနွစ္ေလာက္မွာ Portishead Radio ေပါ႔ေတးရွပ္ေရဒီယို ဆိုၿပီး၊ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး radio station အၿဖစ္၊ long range radio frequency ၿဖစ္တဲ႔ (3 ~ 30) MHz HF band ကိုအသံုးၿပဳကာ၊ ကုန္သြယ္ေရေႀကာင္းေလာကအတြက္ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔၊  radio-telephony system ဆိုတဲ႔၊ radio telegrams နဲ႔ radio telex calls ေတြကို၊ အခေႀကးေငြယူကာ ေဆာင္ရြက္ေပးတာမၽိဳးေတြ ရိွလာခဲ႔ပါတယ္။

Radio-telephony System ကိုအသံုးၿပဳတဲ႔အခါမွာ သေဘ္ာပါါက ေရဒီယိုအရာရိွ/ ေရဒီယိုေအာ္ပေရတာ မွတစ္ဆင္႔၊ ဆက္သြယ္ၿခင္း၊ လက္ခံၿခင္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ရသလို၊ Radio Station မွာလည္း၊ Radio Operator ေရဒီယိုေအာ္ပေရတာ အမၽားအၿပား ခန္႔ထားေဆာင္ရြက္ရတဲ႔၊ စနစ္မို႔၊ ကုန္ကၽစားရိတ္ မေသးလွ ပါဘူး။ (၁၉၈၀) ခုနွစ္ေလာက္မွာ Ship to Shore Radio Communication အတြက္၊ ၿဂိဳလ္တု ကေနတစ္ဆင္႔ဆက္သြယ္တဲ႔ Satellite Services ေတြစတင္ေပါါေပါက္လာခဲ႔ ၿပီး၊ ကုန္သြယ္ေရေႀကာင္းေလာကမွာ ေစၽးသက္သက္သာသာနဲ႕ အသံုးၿပဳနိဳင္ေစဖို႔၊ အစားထိုးကာဝင္ေရာက္ လာပါေတာ႔တယ္။

IMO ကလည္း၊ (၁၉၇၉)မွာ ကုန္သြယ္ေရေႀကာင္းေလာကအတြက္၊ Search & Rescue ဆိုတဲ႔ ရွာေဖြေရးနွင္႔ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ပက္သက္လို႔၊ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီမွဳ International Convention on Maritime Search and Rescue ကိုစတင္ေရးဆြဲၿပဌာန္းလာပါတယ္။ အဲဒါကို Global Search and Rescue Plan လို႔ေခါါၿပီး၊ GMDSS - Global Maritime Distress Safety System ရဲ႕ အစလည္းၿဖစ္ပါတယ္။

GMDSS ကို ကုန္သြယ္ေရေႀကာင္းသေဘ္ာေတြမွာ (၁၉၉၉) ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွစၿပီး တတ္ဆင္ အသံုးၿပဳဖို႔ SOLAS Safety Of Life At Sea Regulation Chapter IV အရ IMO ကၿပဌာန္းလိုက္တဲ႔အခါ၊ ပါဝင္ရမယ္႔ ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြအၿဖစ္

၁။ Satellite EPIRB (၁) ခု၊
၂ ။ NAVTEX အသံုးၿပဳနိဳင္မယ္႔ ေဒသေတြမွာ သြားလာခဲ႔ရင္ NEVTEX Receiver (၁) လံုး၊
၃။ အကယ္၍ NAVTEX အသံုးၿပဳနိဳင္မယ္႔ ေဒသမဟုတ္ခဲ႔ရင္ Inmarsat-C အမၽိဳးအစား SafetyNET Receiver (၁) လံုး၊

၄။ VHF radiotelephone အၿဖစ္အသံုးၿပဳနိဳင္ဖို႔ DSC - Digital Selective Calling System၊
၅။ GRT တန္ (၃၀၀) အထက္၊ တန္ (၅၀၀) ေအာက္သေဘ္ာေတြမွာ VHF Handhelds စကားေၿပာဆက္သြယ္ေရးစက္ (၂) လံုး၊
၆။ အကယ္၍ သေဘ္ာဟာ GRT တန္ ၅၀၀ အထက္ၿဖစ္ခဲ႔ရင္၊ VHF Handhelds စကားေၿပာဆက္သြယ္ေရးစက္ (၃) လံုးနဲ႕ SART ဆိုတဲ႔ 9 GHz Search & Rescue Radar Transponder (၂) လံုးတို႔ကိုသယ္ေဆာင္တတ္ဆင္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။


Fig. EPIRB - Emergency Position Indicating Radio Beacon

EPIRB ဟာ GMDSS ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး၊ 406 MHz Frequency Range ကိုသံုးကာ၊ Hexadecimal Registration Number တစ္နည္းအားၿဖင္႔ ဂဏန္း (၉) လံုးနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ႔၊ MMSI Number Maritime Mobile Service Identity ကိုထုတ္လြွင္ေပးပါတယ္။ အဲဒီမွာသေဘ္ာနဲ႕ ပက္သက္တဲ႕ Data Base ေတြအကုန္ပါဝင္ပါတယ္။


Fig. EPIRB Rescue Anatomy

ကေနဒါ၊ ၿပင္သစ္၊ အေမရိကန္နဲ႔ ရုရွား (၄) နိဳင္ငံေပါင္းၿပီး လြွင္႔တင္ထားတဲ႔ Cospas-Sarsat လို႔ခါါတဲ၊႔ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာၿဂိဳတ္တုစနစ္သံုး ရွာေဖြေရးနွင္႔ ကယ္ဆယ္ေရးစနစ္ International Satellite-based Search and Rescue System ကလက္ခံရယူၿပီး၊ ထပ္ဆင္႔ထုတ္လြွင္႔ေပးပါတယ္။ အရင္ကေတာ႔ Cospas-Sarsat ကို၊ Polar orbiting satellites ၿဂိဳဟ္တုေတြကေနေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ေပမယ္႔၊ အခုနာက္ပိုင္းမွာ Geostationary Satellites (၄) လံုးကပါ အားၿဖည္႔ၿပီး၊ လက္ခံထုတ္လြွင္႔ေပးေနပါတယ္။ သေဘ္ာမွာ တတ္ဆင္ထားတဲ႕ EPIRB ေတြမွာ သက္တမ္း (၁) နွစ္ကေန (၅) နွစ္အထိခံတဲ႔ Lithium Battery ကို အသံုးၿပဳထားၿပီး၊ နွစ္စဥ္ Safety Radio Survey လုပ္တိုင္း၊ Radio Surveyor မွစစ္ေဆးပါတယ္။ 

Credit to : ကိုထြန္း 
ပံုေတြကို Google ကေနရွာေဖြကူးယူပါတယ္။

Remark : All images herein this website are for use of educational purpose only. The owner of this web site is not responsible for the consequences in case of violation to copyright, trademark, patent or other intellectual property rights of any third party.

No comments:

Post a Comment