Pages

Wednesday, 17 August 2011

Azimuth Thruster


Azimuth Thruster အေႀကာင္းေရးမယ္လို႔စဥ္းစားလိုက္တဲ႔အခါ၊ ကၽြန္ေတာ္႔ Fleet ထဲက (၂၀၀၈) ခုနွစ္ မွာ၊ ေရခၽခဲ႔တဲ႔ GRT (၆၂၀၀) ရိွ၊ Product Tanker သေဘ္ာတစီးကို သတိရမိပါတယ္။

သေဘ္ာကို၊ Classification အေနနဲ႔ LR - Lloyd Register Classification Society မွာမွတ္ပံုတင္တင္ ထားတာၿဖစ္ၿပီး၊ (၂၀၁၀) ခုနွစ္မွာ Intermediate Survey ဝင္ဖို႔အခၽိန္ကၽတဲ႔အခါ၊ သက္တမ္း (၁၀) နွစ္ေအာက္မို႔၊ Docking  လြန္းမတင္ပဲ၊ IWS ဆိုတဲ႔ In Water Survey ကို၊ " ေရ " ထဲမွာတင္လုပ္ဖို႔၊ Apply ေလၽွာက္လိုက္ပါတယ္။

IS ဆိုတဲ႔ Intermediate Survey ကို၊ IWS အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ႔အခါ၊ IS ရဲ႕ Requirements ေတြအတိုင္း Bottom Survey including Rudder and Propeller ဆိုတဲ႔၊ ေခါင္းစဥ္တခုကိုေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။

  
Fig. Rudder


Fig. Propeller shaft with water cooled stern tube bearing

Bottom ဆိုတဲ႔ ဝမ္းဗိုက္ ေခါါ "သေဘ္ာ ေအရာ" ပိုင္းကို မၽက္ၿမင္စစ္ေဆးၿခင္း၊ Rudder မွ၊ Bearing ေတြနဲ႔ Rudder Neck, Rudder Stock တို႔ရဲ႕၊ Clearance ကိုတိုင္းထြာစစ္ေဆးၿခင္းနဲ႔၊ Propeller shaft နဲ႔ Stern tube တို ႔အႀကား၊ Stern tube Inboard & Out Board bearing တို႔ရဲ႕၊ Clearance ကိုတိုင္းထြာၿခင္းမၽား ပါဝင္ပါတယ္။

IS ကို၊ Docking တင္ကာ ေဆာင္ရြက္တဲ႔အခါ၊ Clearance တိုင္းထြာၿခင္းေတြကို Shipyard သေဘ္ာကၽင္းမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ IS ကို၊ IWS အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ႔အခါ၊ Clearance တိုင္းထြာၿခင္းေတြ ကို Classification Societies ေတြရဲ႕ Class Approved အသိအမွတ္ၿပဳ၊ Diving Team ေရငုတ္အဖြဲ႔မွ၊ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။


Fig. Under water Ship Hull inspection and hull cleaning

Diving Team မွ၊ တိုင္းထြာၿခင္းစစ္ေဆးၿခင္း ကိစၥေတြကို၊ ေဆာင္ ရြက္ေနစဥ္၊ ဗီဒီယိုကင္မရာနဲ႔ မွတ္တမ္း တင္ကာ Attending Surveyor နဲ႔ Attending Superintendent ကိုၿပရပါတယ္။

Main Propulsion အၿဖစ္၊ Azimuth Thruster ကိုတတ္ဆင္ထားတဲ႔အခါ၊ FPP ဆိုတဲ႔ Fixed Pitch Propeller System တတ္ဆင္ ထားတဲ၊႔ သေဘ္ာေတြလို၊ Rudder မွ၊ Bearing ေတြနဲ႔ Rudder Neck, Rudder Stock တို႔ရဲ႕၊ Clearance ကိုတိုင္းထြာစစ္ေဆးၿခင္းနဲ႔၊ Propeller shaft နဲ႔ Stern tube တို႔အႀကား၊ Stern tube Inboard & Out Board bearing တို႔ရဲ႕၊ Clearance ကိုတိုင္းထြာၿခင္းမၽားၿပဳလုပ္ဖို႔၊ မလို အပ္ေတာ႔ပါဘူး။


Fig. Azimuth Thruster Assembly Installation

(၅) နွစ္တႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ရတဲ႔၊ Class Renewal သို႔မဟုတ္ SS လို႔ေခါါတဲ႔၊ Special Survey ကို Docking တင္ၿပီးေဆာင္ရြက္တဲ႔အခါမွသာ၊ Thruster Unit တခုလံုးကိုၿဖဳတ္ခၽၿပီး၊ Overhauling လုပ္ေပးဖို႔သာလိုအပ္ ပါတယ္။

Thruster Unit တခုလံုးကိုၿဖဳတ္ခၽၿပီး၊ Overhauling မလုပ္ခင္ကာလအတြင္းမွာေတာ႔၊ အသံုးၿပဳထားတဲ႔ Hydraulic Fluid ဆီ နဲ႔ Gear Lubricating Oil ေတြကို Sample ယူကာ၊ ဓါတ္ခြဲခန္းသို႔ေပးပို႔ၿပီး၊ Analysis စစ္ေဆးၿခင္းၿဖင္႔ Bearing ေတြ၊ Seal ေတြနဲ႔ Gear Teeth ေတြရဲ႕ပြန္းစားမွဳကို သိေစနိဳင္တာမို႔၊ (၆) လ တႀကိမ္ Analysis ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ေပးရပါတယ္။


Fig. Azimuth Thruster Gear box, Hydraulic Pump and Hydraulic Motor Assembly

သေဘ္ာေတြမွာ၊ သမရိုးကၽ Propulsion နည္းပညာေတြနဲ႔ အသားကၽေနခဲ႔ရာကေန၊ Mechatronics မကၠထေရာနစ္အင္ဂၽင္နီယာဘာသာရပ္က၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ၿဖည္႔စြက္လိုက္တဲ႔အခါ၊ Main Propulsion System အေနနဲ႔၊ 55 kW ကေန 8. 0 MW အထိထိမ္းခၽဳပ္ေမာင္းနွင္နိဳင္တဲ႔၊ Rudder လည္းမပါ၊ Propeller Shaft လည္းမပါဝင္တဲ႔ Azimuth Thrusters မၽားေပါါေပါက္လာရပါေတာ႔တယ္။


Fig. Azimuth Thruster cross sectional view

Azimuth Thrusters ေတြဟာ Conventional form of Propulsion Systems အေနနဲ႔ ၊ Rudder, Propeller နဲ႔ CPP System ေတြကို၊ ေပါင္းစပ္သံုးေနႀကအစဥ္အလာဓေလ႔မွ၊ Totally eradicated လံုးဝ အဆံုးသတ္ေစၿပီး၊ One Mechanism လွဳပ္ရွားမွဳတခုတည္းနဲ႔ အကၽဥ္းခၽဳပ္ကာေဆာင္ရြက္ေစပါတယ္။

Material costs, Ship space နဲ႔ Energy consumption ကို Conventional System သမရိုးကၽစနစ္ေတြ ထက္ေလၽွာ႔ခၽေပးနိဳင္သလို၊ အၿခား သမရိုးကၽစနစ္ေတြမၽားနဲ႔နိွဳင္းစာရင္ Maneuverability ဆိုတဲ႔၊ သေဘ္ာ လွဳပ္ရွားခၽည္းကပ္ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ၊ ပိုမိုသာလြန္ေကာင္းမြန္တာကိုေတြ႔ရပါတယ္။

Azimuth Thruster မွာ Propeller ကို၊ Pod သို႔မဟုတ္ Nozzle Ring လို၊ စက္ဝိုင္းပံု Ring ထဲမွာထိုင္ထား ပါတယ္။ Rudder ေတြမွာေတာ႔ Horizontal Direction အရ Port ဘယ္ သို႔မဟုတ္ Star board ညာဘက္ ကို (၃၅) ဒီဂရီသာ အမၽားဆံုးေရြွ႕လၽားနိဳင္ေပမယ္႔၊ Pod ဟာ Horizontal Direction အရ၊ တပါတ္ (၃၆၀) ဒီဂရီလည္ပါတ္နိဳင္ပါတယ္။ ပဲ႔ပိုင္း Stern မွ၊ Shaft ဟာ ေရထဲမွ Thruster နဲ႕ သေဘ္ာအတြင္းရိွ Prime Mover ကို၊ ဆက္သြယ္ေပးထားပါတယ္။ Azimuth Thrusters ေတြမွာ Propeller အေနနဲ႔ Fixed သို႕မ ဟုတ္ Re-tractable Type ေတြနဲ႔ CPP Type ေတြကိုအသံုးၿပဳႀကပါတယ္။

Azimuth Thrusters ေတြကို၊ Tug Boat ေတြထဲမွ Ocean Tug, AHU - Anchor Handling Tug၊ Search & Rescue Tug, Ferry Boat ေတြနဲ႔၊ GRT တန္ခၽိန္ (၁) ေသာင္းေအာက္၊ ေရယာဥ္ေတြအထိတတ္ဆင္ အသံုးၿပဳသလို၊ စစ္ေရယာဥ္ေတြ ကေန Heavy Structures ေတြတတ္ဆင္ထားတဲ႔ Offshore Drilling ေရ ယာဥ္ေတြနဲ႕၊ ေရနံတြင္းတူးစင္ေတြမွာ DP Dynamic Position Structures ေတြအၿဖစ္ပါတတ္ဆင္အသံုးၿပဳ ႀကပါတယ္။

Azimuth Thrusters ေတြကို၊ ၁။ Mechanical Transmission Thrusters နဲ႔ ၂။ Electrical Transmission Thrusters ေတြရယ္လို႔ခြဲၿခားနိဳင္ပါတယ္။

၁။ Mechanical Transmission Thrusters
Gear Driven ဂီယာသြားေတြကိုအသံုးၿပဳေမာင္းနွင္တဲ႔၊ Mechanical System ကိုအသံုးၿပဳထားၿပီး၊ Primer Mover အေနနဲ႔ Engine သို႔မဟုတ္ Electric Motor ကိုတတ္ဆင္ထားတဲ႔ Azimuth Thrusters ေတြကို၊ Mechanical Transmission Thrusters ေတြလို႔ေခါါပါတယ္။ Shafting Arrangement ေပါါမူတည္ၿပီး၊ L Drive နဲ႔ Z Drive ရယ္လို႔ထပ္မံခြဲၿခားနိဳင္ပါတယ္။

၂။ Electrical Transmission Thrusters
Mechanical Linkage ေတြမပါပဲ၊ Electric Motor ကို၊ Pod ထဲမွာတတ္ဆင္ေမာင္းနွင္တဲ႔၊ Azimuth Thrusters ေတြကို၊ Electrical Transmission Thrusters ေတြလို႔ေခါါပါတယ္။ Electric Motor ေတြ ကိုေမာင္းနွင္ဖို႔လိုအပ္တဲ႔၊ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား Power ကို၊ သေဘ္ာရဲ႕ Main Power Distribution System မွတစ္ဆင္႔ရယူပါတယ္။ လက္ရိွ Offshore Drilling Vessel ေတြမွာတတ္ဆင္အသံုးၿပဳႀကတာကို၊ ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

Credit to : ကိုထြန္း 
 
Image credit to : http://www.offshore-technology.com, http://www.thrustmastertexas.com, http://www.hydrex.be, http://www.turvac.com, http://www.tpub.com, http://www.turkishmaritime.com.tr,


Remark : All images herein this website are for use of educational purpose only. The owner of this web site is not responsible for the consequences in case of violation to copyright, trademark, patent or other intellectual property rights of any third party.

No comments:

Post a Comment