Pages

Saturday, 26 January 2013

Electronic Chart Display and Information System ေႀကာင္႔ စစ္သေဘ္ာေသာင္တင္ၿခင္း

'တိုးေအး' သေဘ္ာေမာင္းနွင္တဲ႔ ေရယာဥ္မွဴး (ဆလင္/ တက္မကိုင္) လည္း၊ ရန္ကုန္ၿမစ္ထဲမွာ တက္မ wheel ကို၊ လက္နဲ႔လွည္႔ ေမာင္းရင္း collision ၿဖစ္ကာ၊ သေဘ္ာတိုက္ခဲ႔ဖူးသလို၊ ဆူးလူးပင္လယ္လို အေၿပာကၽယ္တဲ႔ ေဗြြပင္လယ္မွာ၊ အီလက္ထေရာနစ္စက္ပစၥည္းေတြ၊ အကူအညီနဲ႔ ေမာင္းရင္း grounding ၿဖစ္ကာ၊ ေသာင္တင္တတ္တာကိုလည္း၊ ေတာက္တိုမယ္ရ၊ ႀကားဖူးနားဝ အေနနဲ႔ ေရးပါဦးမယ္။

Fig. Yangon River (Rangoon River) and Approaches, Admiralty Charts No. 0833

သေဘ္ာေတြ၊ တေနရာနဲ႔ တေနရာကို သြားလာခုတ္ေမာင္းတဲ႔အခါ၊ ေရပံု ဆိုတဲ႔ nautical charts ေတြကို၊ အသံုးၿပဳရပါတယ္။ တကမာၻလံုးမွာ အသံုးၿပဳေနတဲ႔ nautical charts ေတြဟာ၊ United Kingdom Hydrographic Office ဆိုတဲ႔ ၿဗိတိသၽွဘုရင္မႀကီးရဲ႕ ဇလေဗဒဆိုင္ရာတိုင္းတာေရးရံုးမွ၊ ထုတ္ေဝတာ ၿဖစ္သလို၊ Admiralty Charts ေတြလို႔ ေခါါပါတယ္။ မူပိုင္ခြင္႔ copy right အေနနဲ႔ ၿဗိတိသၽွဓနသဟာယ common wealth နိဳင္ငံေတြ အားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ႔အတြက္၊ 'crown copyright' ရယ္လို႔၊ အမွတ္အသား ၿပဳထားပါတယ္။ ေရပံုစာရြက္ mapping အေနနဲ႔ အရည္အတြက္ (၃၀၀၀) ေကၽာ္တဲ႔ nautical charts ေတြကို၊ large-scale charts, medium-scale charts နဲ႔ small-scale charts ဆိုၿပီး ခြဲၿခား အသံုးၿပဳႀကပါတယ္။ large-scale charts ေတြကို၊ entrances to harbours ဆိုတဲ႔ ဆိပ္ကမ္းအဝင္ အထြက္၊ ေမာင္းနွင္ၿခင္းကိစၥေတြမွာ အသံုးၿပဳကာ၊ medium-scale charts ေတြကို coastal areas ဆိုတဲ႔၊ ကမ္းေၿခ အနီးအနား ေမာင္းနွင္ၿခင္းကိစၥေတြမွာ အသံုးၿပဳပါတယ္။ small-scale charts ေတြကိုေတာ႔ open areas ဆိုတဲ႔၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာအတြင္း၊ ေမာင္းနွင္ၿခင္းကိစၥေတြမွာ အသံုးၿပဳႀကပါတယ္။ 
'ဒူဒူ' တို႔လို ဗုစုခရုေတြကေတာ႔ ေရပံုစာရြက္ chart paper mappings ေတြဟာ၊ စာရြက္အသား ေကာင္းသမို႔၊ ခပ္ပါးပါး gasket paper အေနနဲ႔ အလိုရိွသလို၊ စက္ခန္းမွာ တြင္တြင္ကၽယ္ကၽယ္၊ အသံုးၿပဳႀကပါတယ္။
ဇလေဗဒ hydrology ဆိုင္ရာ အခၽက္အလက္ေတြဟာ၊ အခၽိန္နဲ႔ အမၽွေၿပာင္းလဲေနပါတယ္။ သက္္ဆိုင္ရာ တိုင္းၿပည္ေတြရဲ႕ ေရေႀကာင္းဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြမွ အခၽိန္နဲ႔ တေၿပးးညီ updated ေပးပို႔တဲဲ႔႔ သတင္း၊ အခၽက္အလက္ေတြအေပါါ မူတည္ၿပီး၊ United Kingdom Hydrographic Office ဟာ၊ ေရပံုေတြမွာ ၿဖည္႔စြက္္ ၿပင္္ဆင္မွဳ amended ကိစၥေတြကိို၊ ေဆာင္ရြက္ရသလိိုု၊ သက္္ဆိုင္ရာ တိုင္းၿပည္ေတြရဲ႕ ေရေႀကာင္းဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလည္း၊ mariners' notice အေနနဲ႔ ၿပန္လည္ သတင္းေပးပို႔ရပါတယ္။ ေရေႀကာင္းဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ၊ သေဘ္ာလိုင္းေတြသို႔ ၊ mariners' notice ေတြကို ဆက္လက္ေပးပိို႔ၿပီး၊ သေဘ္ာမွ ေရပံုစာရြက္ ၿပင္ဆင္ၿခင္း chart correction အားေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ 


Fig. ECDIS

ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႔ ေရပံုစာရြက္ chart papers ေတြအစား၊ Electronic Chart Display and Information System ဆိုတဲ႔ ECDIS စနစ္ေတြကို၊ သေဘ္ာေတြမွာ တတ္ဆင္ အသံုးၿပဳလာႀကပါတယ္။ ECDIS စနစ္ဟာ computer-based navigation information system ၿဖစ္ၿပီး၊၊ ENC လို႔ေခါါတဲ႔ electronic navigational charts တနည္းအားၿဖင္႔ DNC လို႔ေခါါတဲ႔ Digital Nautical Charts ေတြနဲ႔ radar, Navtex, automatic identification systems (AIS), Sailing Directions နဲ႔ fathometer တို႔မွ၊ ရရိွလာတဲ႔ အခၽက္အလက္ေတြကို၊ ေပါင္းစပ္အသံုးၿပဳတဲ႔ စနစ္လို႔ေၿပာနိဳင္ပါတယ္။


ECDIS စနစ္ကို (၂၀၀၂) ခုနွစ္ေလာက္မွ၊ စတင္ၿပီး SOLAS regulation V/ 19-2.1.4 အရ၊ သေဘ္ာေတြမွာ backup arrangement အေနနဲဲ႔ အရံအၿဖစ္ တတ္ဆင္အသံုးၿပဳခဲ႔ရာမွ၊ IMO Maritime Safety Committee ရဲ႕ (၂၀၀၉) ခုနွစ္ ဆံုးၿဖတ္ခၽက္အရ၊ safe navigation အေနနဲ႔ ေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ၊ သြားလာခုတ္ေမာင္းနိဳင္ေစရန္၊ မရိွမၿဖတ္တတ္ဆင္ အသံုးၿပဳရမယ္႔ mandatory requirement စနစ္ ၿဖစ္လာပါေတာ႔တယ္။ IMO Maritime Safety Committee ရဲ႕ MSC. 232(82) အရ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ international voyages ေရလမ္းခရီးေတြမွာ၊ သြားလာခုတ္ေမာင္းေနတဲ႔ သေဘ္ာတိုင္းမွာ တတ္ဆင္ ထားရမွာၿဖစ္ပါတယ္။


Fig. USS Guardian, grounding in Sulu Sea, Tubbataha Reef, Philippine waters

USS Guardian ဆိုတဲ႔ အေမရိကန္္စစ္သေဘ္ာဟာ၊ Sulu Sea အတြြင္းမွ Tubbataha Reef ဆိုတဲဲ႔႔ သနၱာေကၽာက္တန္္းနဲ႔ ၿငိၿပီး၊ ဒီနွစ္ ဇနၷဝါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔က၊ ေသာင္တင္သြားခဲ႔ ပါတယ္။ ECDIS စနစ္ သို႔မဟုတ္ DNC လို႔ေခါါတဲ႔ Digital Nautical Charts ေတြ တနည္းအားၿဖင္႔ DNC mapping ေတြကို၊ အေမရိကန္္စစ္သေဘ္ာေတြမွာ တတ္္ဆင္အသံုးၿပဳႀကၿပီး၊ USS Guardian ေသာင္တင္ၿခင္းဟာ၊ chart data မွ အခၽက္အလက္ erroneous navigation အမွားေတြေႀကာင္႔၊ ေပါါေပါက္ခဲ႔ရတယ္လို႔၊ ပဏာမစံုစမ္းစစ္ေဆးခၽက္ preliminary findings ေတြအရ၊ သိရပါတယ္။ chart data မွ အခၽက္အလက္ေတြထဲမွာ၊ Tubbataha Reef ဆိုတဲဲ႔႔ သနၱာေကၽာက္တန္္း တည္ေနရာကိုု လြဲမွားစြာေဖာ္ၿပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ USS Guardian ဟာ၊ ေရြွၿမန္မာ သေဘ္္ာသားတို႔ ေပၽာ္စံရာစခန္းသာဆိုတဲ႔႔၊ ပလဝန္္း Palawan Island ကၽြန္းရဲ႕ အေရရွ႕ေတာင္္ဖက္၊ မိုင္ (၈၀) အကြာမွွာ ေသာင္တင္ေနနတာၿဖစ္ၿပီး၊ U.S. 7th Fleet ဆိုတဲ႔ အေမရိကန္အမွတ္ (၇) ေရယာဥ္စုဟာ၊ သနၱာေကၽာက္တန္္းမွာ သဘာဝပတ္္ဝန္းကၽင္ ထိခိုက္ပၽက္စီးမွဳ environmental effects အနည္းဆံုး အေနအထားၿဖင္႔၊ သေဘ္ာဆယ္ယူမွဳ salvage operations ကိုေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။


Reference and Image credit to : Admiralty Charts, U.S. Pacific Fleet spokesman Capt. Darryn James On January 19, 2013.

Remark : All publications images herein this website are for use of educational purpose only. The owner of this web site is not responsible for the consequences in case of violation to copyright, trademark, patent or other intellectual property rights of any third party. 

No comments:

Post a Comment