Pages

Tuesday, 2 April 2013

Noise and Vibration on maritime vessels (၂)

လည္ပတ္ေနတဲ႔ running machine တိုင္းမွာ၊ လွဳပ္ရွားေနမယ္႔ several moving မၽားစြာၿဖင္႔ ေပါင္းစပ္တည္ေဆာက္ထားတဲ႔ အတြက္၊ တုန္ခါေစမယ္႔သဘာဝ 'tendency to vibrate' ဟာ၊ မူလကတည္းက ရိွေနၿပီးသားၿဖစ္ပါတယ္။ လည္ပတ္ေနတဲ႔ running machines ေတြဟာ၊ မၽွေၿခအားလံုးတူညီေနတဲ႔ equilibrium point ဆံုမွတ္တခုမွာ၊ လြဲခၽက္ညီစြာ oscillated movement ၿဖင္႔လွဳပ္ရွားမွဳ ေပါါေပါက္ေနၿခင္းကို၊ တုန္္ခါမွဳ vibration ရယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုပါတယ္။

 

သေဘ္ာကိုေမာင္းနွင္ ေရြွ႕လၽွားေစမယ္႔ main propulsion system အတြက္၊ တတ္ဆင္အသံုးၿပဳထားတဲ႔ main engine ကို၊ လည္ပတ္လွဳပ္ရွားေနမယ္႔ components အစိိတ္အပိုင္း အမၽားအၿပားနဲ႔အတူ၊ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားၿပီး၊ သေဘ္ာေရြွ႕လၽွားသြားလာနိဳင္ေစရန္ ပမာဏႀကီးမားတဲ႔ tremendous amount of power စြမ္းအားကိုလည္း၊ ထုတ္ေပးပါတယ္။

internal combustion engine ၿဖစ္တဲ႔ diesel engine ေတြ၊ ေမာင္္းနွင္လည္ပတ္တဲ႔အခါ မူလသဘာဝအတိုင္း၊ natural frequency ၿဖင္႔ တုန္ခါမွဳ vibration ေတြေပါါေပါက္ေလ့ရိွၿပီး၊ natural frequency ဟာ အေႀကာင္းတစံုတခုေႀကာင္႔ အနၱရာယ္ရိွတဲ႔ အေၿခအေနသို႔ high levels ပမာဏၿဖင္႔ ေရာက္ရိွသြားနိဳင္ပါတယ္။ engine ၿပင္ပမွ သက္ရာက္လာမယ္႔ external source ေတြေႀကာင္႔၊ မူလထက္ natural frequency ၿမင္႔တက္ၿပီး၊ high levels ပမာဏသို႔ေရာက္ရိွ သြားတတ္သလို၊ engine အတြင္းမွာ တတ္ဆင္ထားတဲ႔ components ေတြမွ တဆင္႔၊ out-of-balance force လို႔ေခါါတဲ႔ alternating torques ေတြသက္ရာက္ကာ၊ မူလထက္ natural frequency ၿမင္႔တက္သြားနိဳင္ပါတယ္။ natural frequency ၿမင္႔တက္သြားၿခင္းေႀကာင္႔ engine အတြင္းမွ internal moving parts ေတြပၽက္စီးၿခင္း defected and failure၊ engine ရဲ႕ structure အက္ကြဲၿခင္း crack၊ securing bolts ေတြေခၽာင္ထြက္သြားၿခင္း loosen တို႔အၿပင္ bearings ပၽက္စီးၿခင္း damaged အစရိွတဲ႔ ပၽက္စီးဆံုးရံွဳးမွဳေတြလည္း၊ ၿဖစ္ပြားတတ္ပါတယ္။

သေဘ္ာေတြမွာ တတ္ဆင္အသံုးၿပဳတဲ႔ marine engines ေတြမွာ high levels ပမာဏၿဖင္႔၊ သက္ေရာက္လာတဲ႔ တုန္ခါမွဳဟာ 'torsional vibration' တခုတည္းေႀကာင္႔မဟုတ္ပဲ 'axial vibration' ေႀကာင္႔လည္း၊ ၿဖစ္ေပါါနိဳင္ပါတယ္။ axial vibration ဆိုတာကေတာ႔ machinery ေတြ၊ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ခၽိတ္ဆက္တတ္ဆင္ အသံုးၿပဳထားတဲ႔ shaft သို႔မဟုတ္ ဝင္ရိုးေတြရဲ႕ အဆက္ 'couplings' ေတြဟာ၊ ပံုမွန္လည္ပတ္ ေမာင္းနွင္ေနတဲ႔ normal operating conditions အေၿခအေနမွာ၊ လည္ပတ္မွဳ ဗဟိုဆံုခၽက္အေနအထား 'rotational center position' အေနနဲ႔ co-linear အၿဖစ္ "ခၽိန္သားကိုက္စြာ တညီတညြတ္တည္း" လိုက္ပါလည္ပတ္မွဳ မရိွရာမွတဆင္႔၊ ေပါါေပါက္လာတဲ႔ တုန္ခါမွဳၿဖစ္ပါတယ္။

'dampers' ေတြနဲ႔ပက္သက္လို႔ Noise and Vibration on maritime vessels (၁) မွာေရးသားေဖာ္ၿပခဲ႔ပါတယ္။ ဒီ post မွလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ၿပပါဦးမယ္။ damper ဟာ မၽွေၿခ အားလံုး တူညီေနတဲ႔ equilibrium point ဆံုမွတ္တခုမွာ၊ လြဲခၽက္ညီစြာလွဳပ္ရွားမွဳ oscillated movement ေပါါေပါက္ရာမွ ၿဖစ္ေပါါလာတဲ႔ တုန္္ခါမွဳ vibration ကို damp သို႔မဟုတ္ reduce အေနနဲ႔ အရိွန္ေလၽွာ႔ေပးသလို၊ တုန္ခါမွဳႀကာင္႔ engine ရဲ႕ vibrating components ေတြမွာေပါါေပါက္လာတဲ႔ energy ကိုလည္း၊ absorbing အေနနဲ႔ စုတ္ယူ ဖယ္ရွားေပးနိဳင္ပါတယ္။ dampers ေတြဟာ 'torsional vibration' အၿပင္ 'axial vibration' ကိုပါ တားဆီးေပးပါတယ္။

 


Fig. Axial damper

axial vibration ဟာ shaft ရဲ႕ forward နဲ႔ aft directions ေတြမွာ၊ အလၽွားလိုက္ oscillation အေနနဲ႔ ၿဖစ္ေပါါတတ္သလို၊ shaft ရဲ႕ horizontal line နဲ႔အၿပိဳင္ parallel အေနအထားၿဖင္႔လည္း၊ oscillation ေပါါေပါက္တတ္ပါတယ္။ axial vibration အား၊ တားဆီးေလၽွာ႔ခၽရန္ "axial damper" ေတြကို crankshaft ရဲ႕ ထိပ္ဖက္မွာ တတ္ဆင္ႀကပါတယ္။ axial damper ရဲ႕ cylindrical casing အတြင္းမွ damping flange ကို၊ crankshaft နဲ႔အတူ integrated အေနနဲ႔ တြဲကာ၊ ေနာက္ဆံုး last main bearing girder အထိုင္ေနရာမွာ၊ တတ္ဆင္ထားပါတယ္။ cylindrical casing မွာ system oil ကိုၿဖည္႔သြင္းထားၿပီး၊ axial damper ရဲ႕ ဟိုဖက္ဒီဖက္ both side of flanges ေတြကို ေသးငယ္တဲ႔ small orifice မွတဆင္႔ system oil ေပးပို႔ၿခင္းၿဖင္႔၊ damping effect ရရိွလာပါတယ္။ တနည္းအားၿဖင္႔ crankshaft မွာ axial vibration ေပါါေပါက္ခဲ႔လၽွင္၊ casing အတြင္းမွ system oil ဟာ၊ orifice လို႔ေခါါတဲ႔ throttling valve မွ တဆင္႔ damping flange တခုမွတခုသို႔ စီးဆီးၿခင္းၿဖင္႔ 'damping effect' ကိုၿဖစ္ေပါါေစတယ္လို႔ ဆိုနိဳင္ပါတယ္။

cylindrical casing မွ damping flanges ေတြမွာ high temperature alarm နဲ႔ pressure monitoring alarm sensors ေတြကို၊ တတ္ဆင္ထားေလ့ ရိွပါတယ္။ damping flanges ေတြမွာ မူလခၽိန္ညိွထားတဲ႔ set value ထက္ေလၽွာ႔နည္းၿပီး၊ oil pressure drops ကၽဆင္းမွဳၿဖစ္ေပါါခဲ႔လၽွင္၊ sealing ring ေတြ ပၽက္စီးသြားနိဳင္တဲ႔ အတြက္၊ သတိေပးတဲ႔ alarm function ကို၊ sensor မွတဆင္႔ ေဆာင္ရြက္ေပး ပါတယ္။

engine ရဲ႕ cylinder units ေတြမွတဆင္႔၊ မတူညီတဲ႔ uneven torque pulses ေတြ ေပါါေပါက္လာၿပီး၊ crankshaft ေပါါသက္ရာက္ကာ၊ ေကာက္ေကြး သြားနိဳင္မယ္႔ twisting phenomenon အေနအထား ၿဖစ္ေပါါလာၿခင္းကို၊ 'torsional vibration' အၿဖစ္ သတ္မွတ္နိဳင္ပါတယ္။ highly viscous fluid ၿဖစ္တဲ႔ silicon liquid အရည္၊ အသံုးၿပဳထားတဲ႔ viscous type damper ေတြဟာ၊ torsional vibration ကိုထိန္းခၽဳပ္ရန္၊ သေဘ္ာေတြမွာ အမၽားဆံုးအသံုးၿပဳေလ့ရိွတဲ႔ dampers ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

 

Fig. Torsional damper

inertia ring အတြင္းမွာ viscous fluid ကို၊ ပါးလြွာတဲ႔ thin layer အၿဖစ္၊ ထည္႔သြင္းထားၿပီး၊ crankshaft နဲ႔အတူ လိုက္ပါလည္ပတ္ေနပါတယ္။ crankcase မွာ lagging torsional motion ေပါါေပါက္လာတဲ႔အခါ၊ inertia ring မွာလည္း lagging torque ေပါါေပါက္လာပါတယ္။ crankshaft လည္ပတ္တဲ႔အခါ inertia ring လည္း radial direction ၿဖင္႔လည္ပတ္ၿပီး၊ viscous fluid မွာ ဆန္႔ကၽင္ဖက္ counter effect အေနနဲ႔ damping ၿဖစ္ေပါါလာၿပီး၊ vibration အားေလၽွာ႔ခၽတယ္လို႔ ဆိုနိဳင္ပါတယ္။

'De-tuners' ေတြကိုလည္း engine မွာေပါါေပါက္လာတဲ႔ တုန္ခါမွဳ vibration ကိုေလၽွာ႔ခၽရန္၊ တတ္ဆင္အသံုးၿပဳႀကပါတယ္။ de-tuners, thrust pads နဲ႔ chokes တို႔ဟာ၊ engine vibration ကို သေဘ္ာရဲ႕ hull သို႔ လြဲွေၿပာင္းေပးပါတယ္။ de-tuners ေတြကို side bracing de-tuner နဲ႔ flexible coupling de-turner ဆိုၿပီး၊ ခြဲၿခားနိဳင္ပါတယ္။ side bracing ေတြကို engine ရဲ႕ အေပါါဖက္ fitted on the top of the engine မွာ၊ တတ္ဆင္ႀကၿပီး၊ ေပါါေပါက္ေနတဲ႔ natural frequency ဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ working range ထက္ေကၽာ္လြန္သြားတဲ႔၊ အေၿခအေနမၽိဳးနဲ႔ engine တုန္ခါရာမွ ေပါါေပါက္လာတဲ႔ stiffness တနည္းအားၿဖင္႔ deformation force ကိုေလၽွာ႔ခၽေပးပါတယ္။

  

Fig. Strut

engine strut လို႔ေခါါတဲ႔ brace တနည္းအားၿဖင္႔ side bracing ေတြဟာ၊ hydraulic သို႔မဟုတ္ mechanical system ကိုအသံုးၿပဳၿပီး၊ သေဘ္ာရဲ႕ hull သို႔ တုန္ခါမွဳ vibration အား၊ ကူးေၿပာင္းသြားေစပါတယ္။ strut ရဲ႕ ထိပ္တဖက္ကို၊ engine ရဲ႕ upper part မွာတတ္ဆင္ထားၿပီး၊ အၿခားထိပ္တဖက္ကိုေတာ႔ သေဘ္ာရဲ႕ hull မွ၊ ေတာင္႔တင္းမာေကၽာတဲ႔ stiff location ေနရာတခုခုမွာ၊ တတ္ဆင္ထားပါတယ္။ 2 stroke slow speed marine engines ေတြမွာ၊ frictional type strut လို႔ေခါါတဲ႔ friction type bracing ေတြကို၊ တတ္ဆင္ အသံုးၿပဳေလ့ရိွႀကပါတယ္။ 

 

 Fig. Frictional type strut

engine မွာ ေပါါေပါက္ေနတဲ႔ natural frequency ဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ working range ထက္ေကၽာ္လြန္ၿပီး၊ critical အေၿခအေနမၽိဳးေရာက္ရိွသြားတဲ႔အခါ၊ pads ေတြအႀကားမွာ friction ၿဖစ္ေပါါလာၿပီး၊ brace အေနနဲ႔ ထိန္းေပးကာ၊ frequency ကို ေၿခဖၽက္ေပးပါတယ္။ friction material ေတြၿဖစ္တဲ႔ pads ေတြနဲ႔ strut ရဲ႕ အထိုင္ bolts & nuts ေတြကို၊ hydraulically tightened အေနနဲ႔ ဖိအားပမာဏမၽားစြာ သံုးၿပီး၊ 'ကၽပ္' ထားပါတယ္။ strut ရဲ႕ အထိုင္ stiff location ေနရာေတြနဲ႔ အဆက္ welding seam ေနရာေတြမွာ crack အေနနဲ႔ အက္ကြဲမွဳၿဖစ္ေပါါၿခင္းရိွမရိွ၊ nuts ေတြ loose ၿဖစ္ကာ၊ ေခၽာင္ထြက္ေနၿခင္းရိွမရိွ တို႔ကို၊ regular inspection အေနနဲ႔ ပံုမွန္စစ္ေဆးသင္႔ပါတယ္။

flexible couplings ေတြကို၊ engine မွ crankshaft နဲ႔ ခၽိတ္ဆက္ထားတဲ႔ reduction gear သို႔ လည္ပတ္မွဳစြမ္းအင္လြွဲေၿပာင္းစဥ္၊ during motion transfer မွာ ေပါါေပါက္လာတဲ႔ တုန္ခါမွဳအား ေလၽွာ႔ခၽရန္၊ တတ္ဆင္အသံုးၿပဳႀကပါတယ္။ တနည္းအားၿဖင္႔ rotor နဲ႔ pinion တို႔ႀကားမွ misalignment ေႀကာင္႔ axial movement ၿဖစ္ေပါါလာၿပီး၊ axial movement မွတဆင္႔ ေပါါေပါက္လာတဲ႔ axial vibration ကို၊ ေလၽွာ႔ခၽၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ flexible couplings ေတြကို လည္ပတ္ေနမယ္႔ crankshaft သို႔မဟုတ္ turbine rotor နဲ႔ gearbox pinion တို႔ႀကားမွာ တတ္ဆင္ထားပါတယ္။ vibration ကိုေလၽွာ႔ခၽေပးမယ္႔ flexible element အၿဖစ္ spring, teeth flexible discs, သို႔မဟုတ္ rubber material ၿဖစ္တဲ႔ membranes ေတြကို၊ အသံုးၿပဳထားပါတယ္။


Fig: membrane-type Flexible coupling

membrane-type flexible couplings ေတြမွာ အဓိကအစိတ္အပိုင္းအၿဖစ္၊ torque tube, adapter plates နဲ႔ membranes တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ လည္ပတ္ရာမွတဆင္႔ အေႀကာင္းေႀကာင္းေႀကာင္႔ ေပါါေပါက္လာတဲ႔ အလၽွားလိုက္ axial နဲ႔ ေဒါင္လိုက္ transverse movement ေရြွ႕လၽွားမွဳေတြကို၊ membrane plate မွ၊ အလိုက္သင္႔ရယူၿပီး flexing action ၿဖင္႔ ေလၽွာ႔ခၽေပးပါတယ္။ အကယ္၍ membrane plate ဟာ၊ failure ၿဖစ္ၿပီး တနည္းအားၿဖင္႔ ေပါက္ၿပဲသြားပါက၊ torque tube နဲ႔ adapter plates တို႔ကို၊ bolts & nuts ေတြကို အသံုးၿပဳၿပီး၊ emergency centering မွတဆင္႔၊ တိုက္ရိုက္ခၽိတ္ဆက္ကာ direct coupling အၿဖစ္၊ ယာယီအသံုးၿပဳနိဳင္ပါတယ္။

အသံဆူညံမွဳနဲ႔ တုန္ခါမွဳ noise and vibration ေတြဟာ internal combustion engine ၿဖစ္တဲ႔ diesel engine ေတြမွာ ေပါါေပါက္သလို၊ external combustion engine ၿဖစ္တဲ႔ steam turbines ေတြနဲ႔ gas turbines ေတြမွာလည္း၊ ေပါါေပါက္တတ္ပါတယ္။ turbine blades ေတြရဲ႕ အေနအထားဟာ၊ ေကာင္းမြန္ေနတဲ႔ perfect condition မွာရိွေနတဲ႔အခါ၊ gas flow လည္းေကာင္းစြာစီးဆင္းသြားနိဳင္တဲ႔ အတြက္၊ ေခၽာေမြ႔စြာ smooth rotation ၿဖင္႔လည္ပတ္နိဳင္ပါတယ္။ 

 

Fig. eddy flow

intake နဲ႔ blades ေတြ ရဲ႕မၽက္နွာၿပင္ surface မွာ၊ microscopic defects လို႔ေခါါတဲ႔ ေသးငယ္တဲ႔ small pits အခၽိဳင္႔ကေလးေတြ၊ ၿဖစ္ေပါါေနခဲ႔လၽွင္ gas flow ဟာ swirling လို႔ေခါါတဲ႔ လိမ္ေကာက္ကာ twisting သို႔မဟုတ္ spiraling pattern ၿဖင္႔၊ စီးဆင္းသြားနိဳင္သလို ဆန္႔ကၽင္ဖက္ reverse current ၿဖင္႔လည္း၊ စီးဆင္းသြားနိဳင္ပါတယ္။ တနည္းအားၿဖင္႔ flow ကို အေနွာက္အယွက္ေပးမယ္႔ eddies သို႔မဟုတ္ turbulence ေတြၿဖစ္ေပါါလာၿခင္းလို႔ ဆိုနိဳင္ပါတယ္။

torsional vibration ကို equidistant pulses ကိုအသံုးၿပဳၿပီး၊ တိုင္းတာနိဳင္ပါတယ္။ induction, hall-effect, variable reluctance အစရိွတဲ႔ gear tooth pickup transducers ေတြနဲ႔ shaft encoders ေတြဟာ equidistant pulses ကို၊ ထုတ္ေပးၿပီး၊ digital rpm reading သို႔မဟုတ္ voltage proportional to the rpm အၿဖစ္ေၿပာင္းလဲကာ၊ frequency အေနနဲ႔ ဖတ္ယူပါတယ္။ အလားတူ dual-beam laser ကို perfectly aligned beams အေနနဲ႔အသံုးၿပဳၿပီး၊ reflection frequency မွတဆင္႔ vibration အားတိုင္းတာနိဳင္ပါတယ္။

engine ေတြကထြက္လာတဲ႔ exhaust gas ေတြကို၊ funnel မွတဆင္႔အၿပင္ open air သို႔ စြန္႔ထုတ္ရန္၊ တတ္ဆင္ထားတဲ႔ exhaust gas pipes ေတြမွာ exhaust gas ရဲ႕ အဆက္မၿပတ္တြန္းထုတ္မွဳ pulsation ေႀကာင္႔ vibration ဆိုတဲ႔ တုန္ခါမွဳေတြၿဖစ္ေပါါနိဳင္သလို၊ exhaust gas ေတြၿပိဳကြဲမွဳ break out ေႀကာင္႔ noise ဆိုတဲ႔ ဆူညံမွဳေတြလည္း၊ ေပါါေပါက္တတ္ပါတယ္။ exhaust gas pipes ေတြကို၊ fixing and support အေနနဲ႔ engine room မွ funnel အထိ ခၽိတ္ဆက္တတ္ဆင္ထားရာမွာ၊ pipeline တေလၽွက္မွာ အသံဆူညံမွဳနဲ႔ တုန္ခါမွဳ noise and vibration ေတြရိွေနၿပီး၊ သေဘ္ာရဲ႕ structure သို႔၊ transmitted အေနနဲ႔ ကူးစက္သက္ေရာက္ပါတယ္။

တနည္းအားၿဖင္႔ exhaust gas pipes vibration မွတဆင္႔ structure borne sound အၿဖစ္၊ ေပါါေပါက္လာၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ structure borne sound ဟာ၊ exhaust gas pipes ေတြကို တတ္ဆင္ထားတဲ႔ connection points ေတြမွ တဆင္႔၊ ေပါါေပါက္လာၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ exhaust gas pipes ေတြ တတ္ဆင္ရာမွာ၊ မွန္ကန္တိကၽတဲ႔ fix points ေတြကိုေရြးခၽယ္ၿပီး၊၊ guides ေတြနဲ႔ sliding arrangements ေတြအသံုးၿပဳကာ structure borne sound ေတြကို၊ ေလၽွာ႔ခၽနိဳင္ပါတယ္။ သေဘ္ာစတင္တည္ေဆာက္တဲ႔ earliest stage in ship design ကာလကတည္းက၊ exhaust gas pipes ေတြရဲ႕ fix points, guiding points နဲ႔ sliding points ေတြကို၊ structural stiffness ေတြမွာ၊ မွန္ကန္တိကၽစြာေရြးခၽယ္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။fixed points ေတြဟာ pipe ရဲ႕ အေလးခၽိန္ weight နဲ႔ exhaust system မွာေပါါေပါက္လာမယ္႔ pressure load တို႔ သက္ေရာက္ေနမယ္႔ ေနရာေတြၿဖစ္တဲ႔အတြက္၊ fixed point အၿဖစ္အသံုးၿပဳထားတဲ႔ structural stiffness ဟာ sufficiently rigid and strong အေနနဲ႔ ေတာင္႔တင္းသန္မာရန္၊ လိုအပ္ပါတယ္။ thermal expansion ေႀကာင္႔ exhaust pipe မွာေပါါေပါက္လာမယ္႔ လွဳပ္ရွားမွဳအနည္းဆံုး minimal movement အနည္းဆံုးေနရာေတြကို၊ fixed point ၿဖင္႔ ခၽိတ္ဆက္မယ္႔ ေနရာအၿဖစ္၊ ေရြးခၽယ္သင္႔ပါတယ္။ pipeline ရဲ႕ direction ေၿပာင္းလဲသြားတဲ႔ေနရာေတြဟာ၊ minimal movement ေနရာေတြၿဖစ္ပါတယ္။

guiding points ေတြကေတာ႔ horizontal pipelines ရဲ႕ အေလးခၽိန္ weight သက္ေရာကမွဳကိုသာ၊ ခံနိဳင္ၿပီး၊ exhaust system မွာေပါါေပါက္လာမယ္႔ pressure load ကိုေတာ႔ ခံနိဳင္ရည္ မရိွတာေတြ႔ရပါတယ္။ thermal expansion ေႀကာင္႔ exhaust pipe မွာေပါါေပါက္လာမယ္႔ movement ၿဖစ္ေပါါရာ ေနရာေတြနဲ႔ guiding points ေတြ၊ ခၽိတ္ဆက္မယ္႔ ေနရာအၿဖစ္၊ ေရြးခၽယ္သင္႔ပါတယ္။ တနည္းအားၿဖင္႔ radial movement ကို ေလၽွာ႔ခၽရန္အတြက္သာ guiding points ေတြကို ေရြးခၽယ္တတ္ဆင္ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။

sliding points ေတြဟာလည္း၊ horizontal pipelines ရဲ႕ အေလးခၽိန္ weight သက္ေရာကမွဳကိုသာ၊ ခံနိဳင္ၿပီး၊ exhaust system မွာေပါါေပါက္လာမယ္႔ pressure load ကိုေတာ႔ ခံနိဳင္ရည္ မရိွတာေတြ႔ရပါတယ္။ thermal expansion ေႀကာင္႔ exhaust pipe မွာေပါါေပါက္လာမယ္႔ axial movement မရိွတဲ႔ေနရာေတြဟာ sliding points အၿဖစ္ေရြးခၽယ္သင္႔တဲ႔ ေနရာေတြၿဖစ္ပါတယ္။

exhaust gas ေတြၿပိဳကြဲမွဳ break out ေႀကာင္႔ noise ဆိုတဲ႔ ဆူညံမွဳေတြ သေဘ္ာရဲ႕ structure သို႔၊ transmitted အေနနဲ႔ ကူးစက္သက္ေရာက္လာၿခင္းကို၊ 'air borne sound' အၿဖစ္သတ္မွတ္နိဳင္ၿပီး၊ thermal insulating material ေတြကို exhaust pipe ရဲ႕ အၿပင္ဖက္မွာ လံုေလာက္ထူထဲစြာ၊ ဖံုးအုပ္ပတ္ထားၿခင္းၿဖင္႔ ေလၽွာ႔ခၽနိဳင္ပါတယ္။

သေဘ္ာမွာတတ္ဆင္ထားတဲ႔ machinery ေတြေႀကာင္႔ေပါါေပါက္လာတဲ႔ တုန္ခါမွဳ natural vibration ေတြ တနည္းအားၿဖင္႔ excitation ေတြဟာ၊ invariably အေနနဲ႔ မေၿပာင္းလဲပဲ၊ စည္းခၽက္ညီစြာ harmonic ၿဖင္႔ ၿဖစ္ေပါါေနတဲ႔အတြက္၊ design ေရးဆြဲစဥ္ကတည္းက "Fourier`analysis" နည္းနဲ႔ တြက္ကာ၊ ႀကိဳတင္ေလၽွာ႔ခၽထားနိဳင္ပါတယ္။ propeller လည္ပတ္မွဳ မွတဆင္႔ ေပါါေပါက္လာတဲ႔ excitation ေတြကေတာ႔၊ cyclic perturbations အေနနဲ႔ အၿမဲေၿပာင္းလဲကာ၊ ၿဖစ္ေပါါေနတတ္ပါတယ္။ propeller blade ေတြမွတဆင္႔ cavity volumes ကို အရိွန္ၿဖင္႔ထြက္သြားေစၿပီး၊ hull pressure ကိုေလၽွာ႔ခၽရန္ self induced component ေတြတတ္ဆင္တဲ႔အခါ၊ excitation ေတြၿမင္႔တက္လာတာ၊ ေတြ႔ရပါတယ္။ တနည္းအားၿဖင္႔ hydrodynamic excitation process ေႀကာင္႔ ship structure မွာ၊ noise and vibration ေတြၿမင္႔တက္လာတယ္လို႔ ဆိုနိဳင္ပါတယ္။
 

Reference and image credit to : Dampers & De-tuners : Reducing Vibration of Marine Engines by Karan Chopra, January 19, 2012., What is a Brace or Strut for Marine Engines ? by Mohit, August 1, 2011., http://www.marineinsight.com/, http://www.condition-monitoring.com/, http://www.machineryspaces.com/

Remark : All publications and images herein this website are for use of educational purpose only. The owner of this web site is not responsible for the consequences in case of violation to copyright, trademark, patent or other intellectual property rights of any third party. 

No comments:

Post a Comment